Jobber for å hindre overdiagnostisering

Gjennom et eget pasientsikkerhetsprosjekt jobber Klinikk for bildediagnostikk i Helse Nord-Trøndelag med å redusere unødig bruk av røntgen. Målet er å unngå overdiagnostisering og dermed redusere pasientenes strålebelastning.

Publisert 12.10.2023
Helsepersonell ved et røntgenapparat

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Konstituert fagsjef Bjørn Svarva, prosjektleder Trine Lello og assisterende klinikkleder Rune Wagnild.

Unødvendige bildediagnostiske undersøkelser kan føre til overdiagnostikk, uhensiktsmessig bruk av helseressurser og fare for uønsket bestråling av pasientene. Av den grunn er det stor internasjonal oppmerksomhet på at bruken av bildediagnostikk i helsevesenet skal være berettiget. Det betyr at den bildediagnostiske undersøkelsen skal ha større nytte enn risiko for pasientene. 

Gjennom et pasientsikkerhetsprosjekt ønsker Klinikk for bildediagnostikk i Helse Nord-Trøndelag å se om man kan hindre overdiagnostisering gjennom strengere etterlevelse av gjeldende retningslinjer på området. I første omgang gjelder prosjektperioden ut året.

Følger nasjonale retningslinjer


Tilbake i 2014 kom Helsedirektoratet med nasjonale faglige retningslinjer for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Gjennom pasientsikkerhetsprosjektet jobbes det nå aktivt for å unngå unødvendige bildediagnostiske undersøkelser ved smerter i korsryggen. Dette vil skje gjennom et samarbeid med fastlegene, som oftest er de som henviser pasienter til bildediagnostiske undersøkelser, som f.eks. røntgen eller MR. 

-Det vil fortsatt være slik at en pasient som må ha røntgenundersøkelse skal få det. Det vi ønsker å redusere er de henvisningene som ikke er i tråd med de nasjonale retningslinjene og som ikke endrer pasientforløpet, men kun bidrar til at pasienten blir utsatt for stråling, forteller assisterende klinikkleder Rune Wagnild.  

-Gjelder dette alle type henvisninger for røntgen?
-Nei, dette prosjektet gjelder henvisninger til røntgen på grunn av smerter i korsryggen. Mellom 80 til 90 prosent av smerter i korsryggen er såkalt uspesifikke, og de aller fleste blir bra av seg selv i løpet av de første ukene og månedene. I de fleste tilfellene vil det derfor ikke være behov for røntgen, men i noen tilfeller vil det være behov for bildediagnostiske-undersøkelser - og det er her den nasjonale veilederen kommer inn i bildet. Den gir gode føringer, sier prosjektleder Trine Lello i Klinikk for bildediagnostikk på Sykehuset Levanger. 

Må skje i samarbeid

​For kort tide siden var bildediagnostiske undersøkelser tema i fagrådet for legesamarbeid, der fastleger, kommuneoverleger og leger fra Helse Nord-Trøndelag er representert. Fagråd for legesamarbeid gir råd om vesentlige forhold i lege-til-lege-samarbeidet mellom primær-helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å ivareta gode pasientforløp og god utnyttelse av ressursene på begge nivå. 

I møtet orienterte Helse Nord-Trøndelag om at henvisninger som ikke oppfyller de nasjonale faglige retningslinjene vil bli avvist i tiden fremover. 

Ikke alle undersøkelser er nødvendige

​I perioden juni til og med august måned går det frem at 38 prosent av alle henvisningene til røntgen av korsryggen (røntgen lumbal) ved Sykehuset Levanger ikke var i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette er noe som fører til lenger ventetid for andre pasienter, uhensiktsmessig bruk av helseressurser og økt strålerisiko for den enkelte pasient. 

-Tallene for den aktuelle perioden ved Sykehuset Levanger samsvarer rimelig godt med det man finner i både nasjonale- og internasjonale studier. Vi mener dette viser hvor viktig det er å jobbe med dette tiltaket - som i første omgang er et prosjekt, men som kan danne basis for kommende pasientsikkerhetstiltak. Også nasjonalt er det nå startet et prosjekt for å hindre unødig bruk av bildediagnostikk, sier konstituert fagsjef i Helse Nord-Trøndelag Bjørn Svarva.  

Målet med pasientsikkerhetsprosjektet

​Gjennom pasientsikkerhetsprosjektet ønsker Helse Nord-Trøndelag å hindre overdiagnostikk og dermed begrense stråledose for pasientene. Det er også et mål å se til at beslutninger skjer i tråd med nasjonale retningslinjer, for på den måten frigjøre ressursene og redusere ventelistene. I første omgang varer prosjektet ut 2023 og erfaringene man høster kan danne grunnlag for andre lignende prosjekter i Helse Nord-Trøndelag, der man ønsker å redusere overdiagnostisering og –behandling.   

Prosjektets avgrensning 

Prosjektet er avgrenset til å gjelde pasienter under 50 år med ryggsmerter som:

•    ikke er innlagt på sykehus
•    ikke er under kontroll og oppfølging 
•    ikke har en kronisk sykdom 

​Traumepasienter (skadde pasienter) er heller ikke en del av prosjektet.

Lenke: 

Til pasienter | Gjør kloke valg (legeforeningen.no)