Ny innføringsplan for Helseplattformen vedtatt

Styret i Helse Midt-Norge RHF besluttet torsdag 9. juni revidert innføringsplan for Helseplattformen. Vedtaket innebærer at Helse Nord-Trøndelag skal ta i bruk Helseplattformen 11. februar 2023. Levanger og Verdal kommune tar også i bruk journalløsningen fra samme tidspunkt.

Publisert 19.07.2023
Ikon

Det var ventet at styret i Helse Midt-Norge kom til å gjøre endringer i tidsløpet for innføring av Helseplattformen. Mandag i forrige uke anbefalte nemlig styret i Helseplattformen AS en revidert innføringsplan, og i dag kom altså den endelige beslutning fra styret i Helse Midt-Norge. 

- Vedtaket i Helse-Midt Norge fører til at vi nå må revidere våre egne planer. Vi må kort og godt tilpasse oss en ny innføringsdato, sier Kathinka Meirik som er utviklingssjef og faglig leder for Helseplattformen i HNT.

Hva blir i første rekke berørt? 
- Per i dag ser det ut til at vi må gjøre til dels store justeringer på opplæringsløpet. Det er gjort en god planleggingsjobb i hele organisasjonen med tanke på å sikre god opplæring, denne planen må vi nå skyve på. Det betyr at de datoene som i dag er satt av til opplæring kommer til å bli endret for svært mange ansatte, sier Meirik. 

Hvordan vil det skje?
- Vi har allerede diskutert alternative opplæringsløp i foretaksledelsen, og er i gang med detaljering av dette sammen med Helseplattformen. Det avgjørende for at vi skal få til den løsningen vi helst ønsker oss, er nok instruktører som kan undervise de ansatte. Der har egentlig fristen for å melde seg gått ut, men med utsatt oppstart oppfordrer vi nå ansatte til å melde sin interesse til delprosjektleder opplæring Tore Andersen.

Styrevedtaket i Helse Midt-Norge

Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt følgende: 

​​1. ​    Styret vedtar følgende innføringsdato for Helseplattformen i helseforetakene;

  • ​​St Olavs hospital HF 12.11.2022
  • Helse Nord Trøndelag HF 11.02.2023
  • Helse Møre og Romsdal HF 29.04.2023

​Innenfor den overordnede tidsrammen, og vedtatt rekkefølge, gis administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre endringer i innføringstidspunkter dersom det finnes nødvendig.

2. Styret vedtar at det etableres et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift. Administrerende direktør bes spesifisere mandat som fastsettes i foretaksmøte med helseforetakene.

3. Styret ber administrerende direktør legge fram en egen sak om merkostnader knyttet til utsettelsen og finansieringen av disse.

4. Styret forutsetter at Helseplattformen AS går i dialog med kommunene om håndtering av konsekvensene av revidert framdriftsplan; herunder vurderer mulighetene for at flere kommuner kan gå på sammen med Helse Møre og Romsdal.

Etablerer regionalt innføringsprosjekt

I tillegg til at det er besluttet en revidert innføringsplan, har også styret i Helse Midt-Norge vedtatt å etablere et regionalt innføringsprosjekt. Dette for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift. Mandatet for det regionale innføringsprosjektet er ikke klart, dette skal fastsettes nærmere i foretaksmøte med alle helseforetakene i Midt-Norge. 

Trondheim er allerede i gang

Opprinnelig skulle Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. I april måned vedtok St. Olavs hospital å utsette sin innføring av nye felles pasientjournal, en beslutning som ble endelig godkjent i Helse Midt-Norges styremøte 28. april. Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen etter plan 7. mai. 
Med dagens beslutning skal altså HNT ta i bruk Helseplattformen fra 11. februar 2023, samtidig med Levanger og Verdal kommuner.