Nå tar helikoptersaken i Namsos snart av

Administrasjonen i Namsos kommune går inn for å sende en reguleringsplansak om helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos ut på høring. Planutvalget skal ta stilling til saken.

Publisert 16.11.2022

Illustrasjon av ny helipad i Namsos

Illustrasjon av ny helipad i Namsos. (Illustrasjon PKA).

Diskusjonen om og arbeidet med en ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos har pågått over mange år. Etter omfattende og grundig utredningsarbeid sendte Helse Nord-Trøndelag sitt reguleringsplanforslag til Namsos kommune i uke 44. Nå har administrasjonen i kommunen behandlet saken, og de foreslår at saken sendes ut på høring.  

Helse Nord-Trøndelag har vurdert i alt tre ulike alternativ, men relativt tidlig ble det klart at den foretrukne løsningen er å plassere helikopterlandingsplassen øst for sykehuset. Helseforetakets plan er å bygge en landingsplass vel 20 meter over bakken, med en overbygd gangbru inn på taket av sykehuset – hvor det blir etablert ny adkomst inn i sykehuset.

Portrettforo av overlege Hallvard Græslie

Overlege Hallvard Græslie ved kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos.

- I dag må redningshelikopteret Sar Queen lande på flyplassen, mens pasientene så må fraktes med ambulanse til og fra sykehuset. I akuttmedisin er ofte tiden en avgjørende faktor. Den foreslåtte løsningen vil bidra til å redde liv eller redusere skade på pasienter og er derfor viktig for å sikre et godt helsetilbud i regionen, sier overlege Hallvard Græslie ved kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos.

-Vi har hatt god dialog med planavdelingen i Namsos kommune, og vi mener vi har fremmet et god og gjennomarbeidet reguleringsplan. Vi har gjennomført utredninger med tanke på grunnforhold, støy og vindsimuleringer. Det er derfor gledelig at administrasjonen nå innstiller på å sende planforslaget ut på høring, sier eiendomssjef Kirsti Stubbe i Helse Nord-Trøndelag.

Samlet sett en god løsning  

Med ny landingsplass blir det altså mulig å ta imot pasienter som ankommer sykehuset med større helikoptre. Dagens landingsplass kan ikke ta imot Sar Queen (AW101), på grunn av vindtrykket disse helikoptrene skaper under avgang og landing. Ved å samle helikoptertrafikken på østsiden av sykehuset, vil man bedre situasjonen for nabobebyggelsen ved dagens landingsplass. På den andre siden er det slik redningshelikopteret Sar Queen (AW101) støyer mer enn dagens redningshelikoptre. Dette har Helse Nord-Trøndelag utredet og beskrevet nærmere i planforslaget som er oversendt kommunen for behandling.

-Det er et gjennomarbeidet planforslag vi har mottatt fra Helse Nord-Trøndelag. Planen er godt beskrevet og grundig utredet. Administrasjonens anbefaling er derfor at saken blir sendt ut på høring. Det er det planutvalget som avgjør, og de har sitt møte 23.11, sier virksomhetsleder for plan, bygg og areal Thomas Aarskog i Namsos kommune.

Hvorfor høring?

Alle planforslag skal sendes til høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det er et krav etter plan- og bygningsloven. Hensikten med å sende en plan på høring er å sikre at myndigheter, private berørte og andre med interesse kan ha muligheten til innsyn og å gi en uttalelse til planen. Planforslaget skal være utlagt i minimum seks uker. De offisielle plandokumentene i en plansak er planbeskrivelsen, planbestemmelser og plankartet i arealplaner. For å sikre en omforent fellesforståelse og aktuelt kunnskapsgrunnlag i planforslaget kan illustrasjoner, digitale temakart eller andre visuelle modeller nyttes for å understøtte og tilgjengeliggjøre planforslaget.  

Tidslinje

 • 2007: Justis- og beredskapsdepartementet etablerte NAWSARH-prosjektet (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter) for anskaffelse av nye redningshelikoptre.
 • 2007/08: Luftambulansetjenesten gjennomførte kartlegging av landingsplasser ved 54 sykehus.
 • 2013: Nawsahr inngår avtale med Augusta Westland om levering av 16 helikoptre (AW101).
 • 2014: Utredes tilpasningsbehov for landingsplasser ved sykehusene.
 • 2015: Styringsgruppe for landingsplasser ved sykehus etableres som et NAWSAHR delprosjekt.
 •  2016: Befaring på Sykehuset Namsos i regi av NAWSAHR.
  • Tilbakemeldingen er at landingsplassen på bakken i Namsos ikke er tilfredsstillende for operasjoner med AW101.
  • Luftforsvarets operative test og evalueringsorganisasjon mente en løsning på østsiden er beste alternativ.
 • 2017: Sykehusbygg med rådgivere fra Cowi og Sintef utredet alternative landingsplasser og gjennomførte støysonevurderinger.
 • 2020: Ny befaring av redningshelikoptertjenesten på Namsos sykehus. Konklusjon om landingsplass om lag 23 meter over bakken er beste løsning blir forsterket.
 • 2021: Vindsimulering av alternativ øst blir gjennomført (datamodellering) av Safetec.
 • 2021: I forbindelse med riving av «Brunosten» blir det gjennomført grunnundersøkelser i området.
 • 2022: Februar. Reviderte kostnadsberegninger gjort av Sykehusbygg.
 • 2022: 12. mai - Regjeringen foreslår 79,2 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til ny helikopterplattform ved Sykehuset Namsos.
 • 2022: November. Administrasjonen i Namsos kommune foreslår å sende reguleringsplansak om ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos ut på høring. ​​