Kongens fortjenstmedalje til Sigrid Bjørnelv

Psykiateren ble overrasket med tildeling av fortjenstmedaljen på DPS Stjørdal i dag.

Publisert 11.05.2022
Sigrid Bjørnelv med Kongens fortjenstmedalje
Sigrid Bjørnelv med Kongens fortjenstmedalje


Det var varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik som sto for tildelingen på vegne av Statsforvalteren, som i sin tur har ansvar for tildelingen på vegne av Kongen.

-Det er en stor glede å dele ut en slik heder som Kongens fortjenstmedalje, for nåløyet er svært lite. Her deles hederen ut for samfunnsnyttig innsats utenom det normale, på en måte som kan stå som inspirasjon for oss alle, sa Sandvik før medaljen ble overrakt sammen med et diplom signert Kong Harald.

-Jeg vil rette en stor takk til klinikken for ressurser til å utvikle kompetansen, til kolleger og ikke minst til pasientene. Uten dem hadde vi ikke kunne utvikle behandlingstilbudet og drive forskning på området, sa dagens hovedperson, Sigrid Bjørnelv.

I tillegg var klinikkleder Arnt Håvard Moe dagens vert, mens også ​fungerende direktør Annamaria Forsmark og seksjonsleder ved RKSF Døgn, Inger Anne Sporild holdt taler og overrakte blomster.

Sigrid Bjørnelv flankert av  Arnt Håvard Moe og Ole Hermod Sandvik.jpg

Sigrid Bjørnelv flankert av Arnt Håvard Moe og Ole Hermod Sandvik.jpg


Klinikk for psykisk helsevern og rus har fremmet forslag om denne tildelingen og høythengende æresbevisningen. Her er begrunnelsen for forslaget:

Overlege

Bakgrunnen for forslaget er Bjørnelvs lange yrkesinnsats ved Sykehuset Levanger, der hun begynte som turnuslege i 1981. I 1983 påbegynte hun sin spesialisering, og i 1988 ble hun ansatt som overlege ved Psykiatrisk ungdomsteam. I 1989 ble hun spesialist i psykiatri, og i 1991 ble hun overlege ved Psykiatrisk seksjon allmenpsykiatri. Ved denne avdelingen ble også pasienter med spiseforstyrrelser innlagt, og Bjørnelv så raskt behovet for økt behandlingskompetanse. I 1993 ble seksjonen etter en søknad der hun var sterkt medvirkende, tildelt prosjektmidler spesifikt for bedring av behandlingstilbudet til pasientene med alvorlige spiseforstyrrelser.

I 2001 var Bjørnelv bidragsyter til oppstarten av et Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser, der hun i starten var én av fire ansatte. I 2003 åpnet Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) sin første døgnavdeling. RKSF har siden hatt et særlig ansvar i Helse Midt-Norge, både for pasientbehandling, kompetanse-hevende tiltak, forskning og fagutvikling. I 2006 åpnet RKSF en ny avdeling, denne lokalisert i Stjørdal. Bjørnelv fungerte innledningsvis som avdelingsleder for RKSF.

 

Nettverksbygger

Bjørnelv var også en viktig drivkraft for etableringen både av Regionalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (RKNS) og Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS). Begge nettverkene ble opprettet etter initiativ av Helsedirektoratet, og Bjørnelv ledet begge nettverkene de innledende årene.

 

Forskning og utvikling av fagfeltet i Norge

Videre har hun ledet arbeidet med Nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser, både de som ble utgitt i 2000 og i 2017. I tillegg ble hun i 2016 blitt bedt om å ta ansvar for utarbeidelsen av et regionalt pasientforløp for fagfeltet.

I 2009 tok Bjørnelv en doktorgrad, noe som illustrerer hennes arbeidsvilje og -kapasitet. Hun har også hatt en amanuensisstilling ved NTNU siden 2013. Siden 2012 har hun vært forskningsleder i RKSF. Hun har også veiledet flere doktorgradskandidater. Det er ingen tvil om at hun er en særdeles kompetent fagperson som har betydd mye for fagfeltet spiseforstyrrelser. Hun har bidratt til å løfte fagfeltet fra sin spede barndom, da Norge har behandlingsavtaler med Sverige og England for at våre pasienter skulle få forsvarlig hjelp. Hennes holdninger, både til faget og til pasientene, har inspirert mange. Hun har også vært en viktig stemme hva spiseforstyrrelser og tvungent psykisk helsevern angår, og var blant annet en sentral bidragsyter i forarbeidet til endringer i Psykisk helsevernlovens paragraf om tvungen ernæring.  

I tillegg har hun en rekke tidsskriftspublikasjoner, og har bidratt med bokkapitler og rapporter som omhandler spiseforstyrrelser (vedlegg 2).

Arbeidsgiver fra 1981 er Innherred Sykehus, nå Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag. Kort oppsummert kan vi si at Bjørnelvs bidrag har vært betydelig, ikke bare i regional, men også i nasjonal sammenheng. Hun har fremvist høy både arbeidsmoral og -kapasitet, og har fremstått som en fagperson med et stort hjerte for pasientgruppen.