Negativ atferd hos barn etter narkose

Denne studien ønsker å kartlegge tidlige og sene endringer i barns atferd etter narkose i forbindelse med fjerning av mandler og/eller falske mandler. I studien sammenlignes resultatene etter bruk av ett av to ulike narkosemidler, sevofluran og propofol, som benyttes til opprettholdelse av narkose.

Om studien

Forbigående atferdsendringer hos barn etter narkose er relativt hyppig, og hensikten med denne studien å øke kunnskapen rundt dette.

I studien kartlegger vi tidlige og sene endringer i barns atferd etter narkose i forbindelse med fjerning av mandler og/eller falske mandler. Vi benytter ett av to ulike narkosemidler til opprettholdelse av narkose, og sammenlikner resultatene vi får.

Begge narkosemidlene benyttes til vanlig, og studien innebærer derfor ingen nye medikamenter eller behandlingsformer, kun en systematisk sammenlikning av de metoder som allerede benyttes.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien kreves det at barnet er mellom 1-10 år, er relativt friskt og skal fjerne mandler og/eller falske mandler ved Sykehuset Namsos.

Foreldre til barn som er aktuelle for å delta i studien vil bli kontaktet i forkant av operasjonsdagen med forspørsel om deltakelse.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlede lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Loddtrekning vil avgjøre hvilket av de to narkosemidlene som skal benyttes hos den enkelte pasient.

På oppvåkningsavdelingen etter endt narkose vil barnet bli observert med tanke på tidlige atferdsendringer ved hjelp av to ulike scoringsystemer.

Sene atferdsendringer vil bli kartlagt gjennom at foreldrene blir ringt opp en uke og en måned etter narkose for gjennomgang av et standardisert spørreskjema vedrørende barnets oppførsel i tiden etter narkosen.

Kontaktinformasjon

Hovedansvar for studien ligger hos Anestesi- og intensivavdelingen ved Sykehuset Namsos.

Kristin Åkerøy, Anestesi- og intensivavdelingen, Sykehuset Namsos, 74 21 54 00
Peter Heidt, Anestesi- og intensivavdelingen, Sykehuset Namsos, 74 21 54 00

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital