Leger i spesialisering

Utdanningskoordinerende overlege (UKO)

I Helse Midt er det opprettet stillinger for UKO i hvert helseforetak. UKO'ene møtes minst en gang i måneden, der også Regionalt utdanningssenter (RegUt) Midt-Norge deltar.

UKO'ene har til dels ulike oppgaver og funksjoner i de tre ulike helseforetakene i Helse Midt-Norge og ulike stillingsandeler. UKO'ene i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag har ansvar for LIS1-utdanning, veilederkurs og LIS del 2/3, mens UKO ved St.Olavs hospital har hovedansvar for del 2/3 og delvis LIS1 i samarbeid med RegUt Midt-Norge.

En kvinne med briller

Elisabeth Bratland Romuld

Utdanningskoordinerende overlege, Helse Nord-Trøndelag

elisabeth.b.romuld@hnt.no 48247590

Ansvar for LIS 1-utdanning, veilederkurs og LIS del 2/3 i 
Helse Nord-Trøndelag.

 • Sende og oppdatere søknader om godkjenning av St Olavs hospital som utdanningsvirksomhet for hver av de 25 spesialitetene. 
 • Legge inn offentlige utdanningsplaner på HNT sin nettside for de 25 spesialitetene, og legge inn nye versjoner dersom det er oppdateringer fra fagmiljøene.
 • Delta i planlegging samt møter når de ulike spesialitetskomiteene kommer på besøk.
 • Delta i møter med regionale råd i de ulike spesialiteter ved behov.
 • Bidra i høringsprosesser tilhørende LIS-utdanningen.
 • Gi råd og veilede utdanningsansvarlige overleger (UAO) ved konkrete spørsmål angående LIS’enes utdanning eller i mer generelle spørsmål vedrørende avdelingens utdanning og utdanningsplaner.
 • Bidra i utvikling og planlegging av læringsaktiviteter tilknyttet Felles Kompetansemål (FKM).
 • Oppdatere Kompetanseportalen i samarbeid med systemansvarlig, etter innspill fra fagmiljøene.
 • Holde kontakten med Helsedirektoratet knyttet til problemstillinger omkring LIS-utdanning.
 • Ha møter og dialog med fagsjef og HR omkring LIS-utdanning begge sykehus i HNT.
 • Delta i team for utdanning, kompetanse og læring i HNT
 • Oppdatere fagavtaler med andre helseforetak for rotasjon av LIS.
 • Svare ut e-mail og forespørsler omkring LIS-utdanning ved HNT.
 • Bistå i planleggingen av den årlige Nasjonale LIS-utdanningskonferansen.
 • Delta i nasjonalt forum for LIS-utdanning
 • Være veiledningsansvarlig overlege, med ansvar for å sikre at det arrangeres veiledningskurs for LIS og overleger på vegne av RegUt i HNT
Sist oppdatert 04.10.2023