Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i infeksjonsmedisin ved Sykehuset Levanger


Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen infeksjonsykdommer som mulig. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS-lege vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingensseksjoner i for læringsmål i del 2, med forankring i seksjon for infeksjonsykdommer gjennom hele løpet for å oppnå de del 3 læringsmål som  kan oppnås hos oss.
sepsielt samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

​​Må beskrives

Utdanningen av spesialister i del 2 i  indremedisinske fag kan gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. For del 3 i infeksjonsmedisin er det nødvendig med spesialsiseringstid i et universitetssykehus for å få dekt noen del 3 læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale ​om spesialiseringstid ved St Olavs hospital med 18 mnd tjeneste ved avdeling for infeksjonsmedisin og 12 mnd tjeneste ved St. Olavs hospital​ for å bli spesialist.

Her kommer TABELL med innhold: 

​HNT
​-Medisinsk avdeling min. 24 mnd Sykehuset Levanger for del 2 felles indremedisinske læringsmål og del 3 læringsmål ikke nevt under
​​​
St. Olavs hospital
-Avdeling for infeksjonssykdommer inntil 18 mnd: gjelder læringsmål LM INF 001, 005-007,011, 014, 020-027, 029,
Avdeling for mikribiologi inntil 12 mnd: gjelder læringsmål 044-050​

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt LIS avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring i Helse Nord-Trøndelag eller spesialiteten.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.


​​For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.


T​o dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris. I tillegg gjennomføres seksjonsvis undervisning for alle våre spesialiteter en gang ukentlig.

Alle overleger, LIS-l1/2/3-leger ved alle avdelingens seksjoner deltar og presenterer etter oppsatt plan. Undervisningsformen er foredrag om angitt tema, kasuistikker, gjennomgang av prosedyrer, presentasjon av møte-/konferansebidrag og referat fra møter/konferanser, pluss diskusjon om temat i kollegiet. Undervisningstiden er en del av arbeidstiden og det er ingen andre arbeidsoppgaver planlagt i dette tidsrommet (foruten vaktarbeid), så alle som er tilstede den dagen forventes å møte til undervisningen. LIS bruker tid til fordypning på å forberede undervisningen.

Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på mal for program/emneliste. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og forestås av Utdanningsutvalget.

Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften


​​​Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god.​​
Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.

Forholdene ligger godt til rette for LIS som ønsker å forske, enten som en del av eksisterende prosjekter eller egne kliniske prosjekter. HNT har en egen forskningsavdeling som er behjelpelig med oppstart og gjennomføring av ulike prosjekter. Forskningsavdelingen arrangerer også egne kurs og forskningsmøter, hvor prosjekter kan diskuteres. 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt.​

Flere NTNU- link studenter har valgt å skrive forskningsoppgaver fra vårt fagfelt. 

LIS3 oppfordres også til å delta i større kvalitetsforbedringsprosjekt i klinikken. Avdelingen vil sørge for veiledning av prosjektoppgave. Helseforetaket arranger kurs og gruppeveiledning knyttet til prosjektoppgaven Kunnskap og forbedring, samt i læringsmål knyttet til forskning og kunnskapshåndtering i FKM hvor læringsmål FKM-013 behandles spesielt.​


Forskning for leger

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.​​


Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 09.05.2023