Offentlig utdanningsplan

Søknad og ansettelse for LIS1-leger

Vi tilbyr både to- og tredelt LIS 1-tjeneste. I våre sykehus får du som LIS1-lege en praksis som bygger på aktiv deltagelse i pasientbehandlingen. Oppstart er 1.mars og 1.september hvert år.

Foto: Ole A. Kirknes

Helse Nord-Trøndelag tilbyr LIS1-utdanning til 40 leger årlig ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i samarbeid med kommunene i nedslagsfeltet vårt.

Det er Klinikk for medisin og rehabilitering, Klinikk for kirurgi og Klinikk for psykisk helsevern og rus som har ansvaret for sykehusdelen av LIS1-utdanningen.

Ansettelse av LIS 1 er en del av en langsiktig rekrutteringsstrategi for å sikre leger til sykehus og kommuner i Trøndelag.

Det forutsettes at aktuelle kandidater har gjennomført og bestått graden cand. med. og har autorisasjon eller lisens før tiltredelse, at du behersker norsk skriftlig og muntlig. Vi praktiserer språkkravene strengt.

Det er viktig for kvaliteten i pasientbehandling, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.

Vi vektlegger kandidatens erfaring fra pasientrettet klinisk arbeidserfaring som lege med studentlisens eller autorisasjon. I tillegg ser vi etter personer som har erfaring fra fordypningsprosjekter eller forskning innenfor det medisinske og helsefaglige fagfeltet.

Videre ser vi etter søkere som har spesiell interesse for å arbeide som LIS1- lege ved ett av våre sykehus også videre i et eventuelt spesialiseringsløp.

I Helse Nord-Trøndelag ønsker vi at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ser etter deg som er nysgjerrig og engasjert, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evner å tilpasse deg ulike miljø. Er du arbeidsom og faglig dyktig med evner til å ta ansvar i hektiske situasjoner kan du være den vi ser etter.

Samtlige kandidater vurderes ut i fra en helhetsvurdering med kvalifikasjonsprinsippet og egnethet til grunn.

Alle søkerne blir vurdert ut fra følgende: innhold kommer.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til LIS 1 er du velkommen til å ta kontakt på postmottak@hnt.no Du vil få svar på din henvendelse.

Søkere som vurderes som aktuelle for LIS 1-utdanning innkalles til intervju per e-post, og intervjuene gjennomføres hovedsakelig via telefon/video. Vi utarbeider ei innstilling og ei reserveliste, før tilbud sendes om stilling sendes ut per e-post.  

Samtlige LIS1-leger skal delta på introduksjonsuke i Helse Nord-Trøndelag. Denne starter opp uka før tiltredelse enten 1. september eller 1. mars.

Ansettelsen av LIS1-leger skjer i en samlet prosess for Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Har du søkt begge steder kan du bli kalt inn til ett intervju, men kun få tilbud fra ett av sykehusene i første runde, fortrinnsvis etter din egen prioritering.

Alle ordinære LIS1- stillinger lyses ut to ganger per år via Helsedirektoratets søknadsportal.

Helse Nord-Trøndelag rekrutterer LIS1-leger på vegne av våre sykehus og våre samarbeidskommuner. Alle LIS1-leger ansettes først på Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos før det lages en egen ansettelse i en kommune i Trøndelag eller i Lesja eller Dovre kommune.

Aktuelle kandidater må ha norsk personnummer (11 siffer), gyldig oppholds- og arbeidstillatelse og konto i en norsk bank for å kunne tiltre stilling som LIS1-lege. Dette må være på plass i senest 30 arbeidsdager før oppstart.

Fra 2013 må LIS1-leger sende inn politiattest før tiltredelse. Det må også leveres ny politiattest før tiltredelse i kommunetjenesten, da politiattesten ikke kan være eldre enn tre måneder. Du kan søke om politiattest på www.politi.no/tjenester/politiattest/

Vi gjør oppmerksom på at det kan være lang saksbehandlingstid, så vi oppfordrer deg til å søke om politiattest så snart du mottar tilbud fra oss.

Vi sender deg bekreftelse på eget skjema, slik at du kan sende dette til politiet. (usikker på om vi gjør dette, det må jeg sjekke opp)

I Helse Nord-Trøndelag har LIS1-leger en gjensidig prøvetid på seks måneder og gjensidig oppsigelsestid på én måned. Norsk autorisasjon som lege eller lisens må foreligge før arbeidsforholdet som LIS1 kan starte. Du må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon/LIS1-legelisens på e-postadresse autorisasjon@helsedir.no. På helsedirektoratet.no finner du blant annet informasjon om gebyr og regelverk knyttet til turnustjenesten. Vi ber deg lese dette og søke om enten LIS1-lisens eller autorisasjon. Husk at gebyr må være betalt før saksbehandling av din søknad starter.


spesialisthelsetjenesten.no/lis

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. På spesialisthelsetjenesten.no/lis finner du mer informasjon om LIS-utdanningene og kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene.
Finn ledige LIS-stillinger og annen info
Leger opererer pasient. Foto.
Sist oppdatert 24.03.2022