Offentlig utdanningsplan

LIS1-utdanning i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag tilbyr to- og tredelt LIS1-tjeneste ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Foto: Ole A. Kirknes

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere. Sykehuset Namsos er lokalsykehus for omlag 40 000 innbyggere. Begge sykehusene er akuttsykehus med traumefunksjon.

Som LIS1-lege jobber du i Klinikk for medisin og rehabilitering, Klinikk for kirurgi og Klinikk for psykisk helsevern og rus.

Oppstart i klinikken er 1. september og 1. mars hvert år, med introduksjonsuke i forkant.

Sykehuset Namsos har 8 LIS1-stillinger og Sykehuset Levanger har 12 stillinger, med ansettelse 2 ganger i året.

LIS1-leger er viktige medarbeidere i våre klinikker både i vaktteam, behandlingsteam på sengeposter, poliklinikker og på operasjonsstuene.

Todelt LIS1- tjeneste skjer i medisinske avdeling (6 mnd) og kirurgisk avdeling (6 mnd). 

Tredelt LIS1 tjeneste skjer i Klinikk for medisin og rehabilitering (4 mnd),  Klinikk for kirurgi (4 mnd) og i Klinikk for psykisk helsevern og rus (4 mnd).

LIS1-lege ved Sykehuset Levanger har i tillegg praksis ved barn/føde/gyn-avdelingen.

Målsettingen er at LIS1-lege under supervisjon og veiledning skal få nødvendig erfaring og kyndighet til å kunne utøve legeyrket på en forsvarlig måte.

Det innebærer selvstendig legearbeid under veiledning, samt deltakelse i undervisning som gis avdelingens leger.

Læringsmål for de kliniske fagene i LIS del 1

Vi har introuke over  7 dager i forkant av oppstart 1.mars og 1. september.

Målsettingen med Introuka er at du skal få kjennskap til sykehuset, avdelingen du skal jobbe ved, oss som jobber der, og ikke minst bli kjent med dine LIS1-kolleger, som vil være referansegruppa di for resten av din tid som lege. I tillegg håper vi at du gjennom introuka skal få en så god start på din jobb som LIS1 som mulig - i vakt, i akuttmottak, i sengepost og i poliklinikk. I tillegg dekker introuka en del læringsmål i felles kompetansemodul (FKM) og generell informasjon til nyansatte. Introuka er bygd opp med foredrag, ferdighetstrening og simulering. 
Vi håper at Introuka skal bidra til at du blir en beslutningskompetent og selvstendig LIS1 som skjønner at du har støtte i ditt arbeid.​

Velkomstbrosjyre til kull H23.pdf

Program introuka LIS1 H23.pdf

Supervisjon skjer fortløpende fra overleger og mer erfaren LIS3-lege. 

LIS1-lege har  LIS3 som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i vurderingskollegium. Ved behov kan LIS1-lege kontakte veileder utenom planlagte veiledersamtalene.

LIS1-lege deltar i avdelingenes undervisningsprogram for LIS3-leger.

LIS1-lege ved Sykehuset Levanger

Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LIS1,LIS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (NTNU-link) 3-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har LIS 1, LIS 2/3 og overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin eller blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer.

LIS1-lege er tilstedeværende primærvakt i generell indremedisinsk vakt med LIS2/3 som sekundærvakt og overlege i tertiærvakt.

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger hvor erfaren LIS2/3-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. 

Kirurgisk klinikk er utdanningsvirksomhet for LIS1og LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, bryst og endokrinkirurgi, urologi og ortopedi.

Kirurgisk avdeling har LIS2/3-leger og overleger i en kirurgisk fellespost  Overlegene er spesialister innen urologi, gastroenterologi, bryst og endokrinkirurgi, karkirurgi og generell kirurgi. Ortopedisk avdeling har LIS 3 og overleger i ortopedi.

LIS 1 tilsettes i kirurgisk avdeling, men  arbeidstiden fordeles  på kirurgisk og ortopedisk avdeling.

LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor generell kirurgi og ortopedi.

LIS1-leger går som primærvakt  for både kirurgi og ortopedi. Sekundær og tertiærvakt  er splittet på ortopedi og kirurg​i.​


Avdelingen har spesialister i psykiatri, LIS3-leger og LIS1-leger.

Legene er organisatorisk ansatt i Vaktlegeenheten SL (Sykehuset Levanger) som ledes av hver sin avdelingsoverlege og som har avdelingsleder som sin enhetlige leder.

I vanlig arbeidstid er LIS1-legene organisatorisk tilknyttet en bestemt seksjon der seksjonsleder er leder.
LIS1-lege deltar i tverrfaglige strukturerte behandlingsmøter på den seksjon de til enhver tid er tilknyttet. De har behandlingsansvar for enkeltpasienter (under veiledning av LIS3-lege/overlege), med anledning til å følge pasienter over tid i store deler av pasientforløpet.

Etter vanlig arbeidsdag er det Vaktlegeenhetene som har det medisinske ansvaret. Vaktlegeenheten i Levanger organiserer leger i vaktarbeid gjennom 2-delt vaktsjikt og vurderer psykiatriske ø-hjelps henvendelser  og rus-akutt fra henholdsvis sørdelen og norddelen av nedslagsfeltet.
LIS1-lege og LIS3-lege deltar i vaktsystemet som primærvakt med spesialist i psykiatri som bakvakt.

Seksjon Akutt SL:  Akuttsengepost med 12 senger hvorav to senger i eget skjermingsavsnitt. De fleste innleggelsene (ca. 85 %) skjer som ø. hj. I tillegg utfører posten skjermingsoppgaver for avdelingens andre sengeposter. I tillegg tar sengeposten imot Rus Akutt innleggelser.

Seksjon Allmenn SL: Sengepost med 12 senger som arbeider med allmennpsykiatri der de viktigste diagnostiske kategoriene er affektive lidelser, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. Posten fungerer også som subakutt sengepost for Seksjon akutt. Enheten har DPS funksjon.

Allmennpsykiatrisk Poliklinikk; Består av to allmennpsykiatriske polikliniske team som dekker kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Leksvik. Seksjonen har også en gruppebehandlingsenhet som tilbyr flere former for poliklinisk gruppeterapi. De har blant annet psykoedukative grupper for de med bipolar lidelse, gruppeterapi mot sosial fobi og psykoedukaktive flerfamiliegrupper. Enheten har DPS funksjon.

Seksjon Alderspsykiatri SL: Seksjonen tilbyr spesialisthelsetjeneste for alderspsykiatriske tilstander i avdelingens nedslagsområde gjennom poliklinikk og ambulant aktivitet. Seksjonen har også tett samarbeid med geriatrisk avdeling. Hovedarbeidsområdet er eldre med psykisk sykdom og personer med ervervet kognitiv svikt/ demensutvikling. Utredning av kognitiv svikt gjøres tverrfaglig i hukommelsesklinikk. 

Seksjon Psykose SL:  Langtidssengepost med 10 senger som hovedsakelig driver med spesialisert utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser, herunder schizofreni. Seksjonen har også et poliklinisk psykoseteam som har poliklinisk og ambulant virksomhet med hovedvekt på tidlig intervensjon ved psykoser og utredning og behandling av psykoselidelser. Seksjonen har DPS funksjon.

Seksjon HAVO (Habilitering Voksne):Et habiliteringsteam med ansvar for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming eller tidlig ervervet hjerneskade og tilleggsvansker i form at psykisk lidelse/ store atferdsvansker og personer over 18 år med nevropsykiatriske lidelser, hovedsakelig gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

 RKSF (Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser):RKSF består av en sengepost med 10 senger samt poliklinisk utredning og behandling. RKSF organiserer et regionalt nettverk og gir veiledning på behandling i hele regionen (Midt- Norge). De har bygd opp et lokalt kvalitetsregister for klinisk evaluering og forskningsarbeid. 

Avdeling ARA (Rus og Avhengighet): ARA er en gjennomgående avdeling som er lokalisert ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Avdelingen Består av Seksjon ARA Poliklinikk SN, Seksjon ARA Poliklinikk SL og Seksjon ARA Døgn. Døgnbehandlingen er lokalisert ved Sykehuset Levanger og gir tilbud om utredning/behandling/ avklaring/stabilisering i sengepost med 12 sengeplasser. ARA gir tverrfaglig spesialisert behandling til voksne med rusmiddelmisbruk/-avhengighet med og uten komorbide psykiske vansker.

Etter ett års tjeneste som LIS1-lege i Helse Nord-Trøndelag, følger seks måneders kommunetjeneste i en av kommunene i Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag) eller en av de to samarbeidskommunene i Sykehuset Innlandets nedslagsfelt.

Det er en forutsetning for tilsetting i en kommune at tjenesten i Helse Nord-Trøndelag blir gjennomført og godkjent.


LIS1-lege ved Sykehuset Namsos

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Namsos tilbyr spesialisering i indremedisin, endokrinologi, geriatri, hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har LIS1-leger, LIS2/3-leger og  overleger.

  • Sengepost for hjertesykdommer 8 senger
  • Overvåkningspost 4 senger
  • Sengepost for fordøyelsessykdommer, lungesykdommer og generell indremedisin 12 senger
  • Sengepost for geriatri 6 senger.
  • Slagenhet 4 senger
  • Sengepost for indremedisin, blodsykdommer og endokrinologi 3 senger

Her kan LIS1-lege innfri de kliniske læringsmål i indremedisin og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet indremedisin.

LIS1-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som  primærvakt med LIS2/3-lege i sekundærvakt og overlege i tertiærvakt. 

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen for LIS-legene. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at LIS-legen beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin og får opplæring i praktiske ferdigheter.

Den brede dekning av spesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. med kolleger. LIS-legens arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon. Det er minimum 1 overlege og 1 LIS2/3-lege pr. sengepost.

Kirurgisk klinikk har LIS1 leger,  LIS-leger og  overleger i en kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling.

Kirurgisk klinikk har spesialister i generell kirurgi, gastrokirurgi, urologi og ortopedi.
og er utdanningsvirksomhet for LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, urologi og prtopedi.

Her kan LIS-lege i generell kirurgi innfri de kliniske læringsmål i kirurgi del 2 og deler av del 3.

LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor generell kirurgi.

LIS1-leger er primærvakt med LIS2/3-leger i  gastroenenterologi, generell kirurgi, urologi og ortopedi i sekundærvakt. Generell kirurg samt ortoped er tertiærvakt.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen generell kirurgi. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset.

Sykehuset Namsos er godkjent som traumesykehus.
Alle LIS- legene og overlegene deltar regelmessig i praktisk og teoretisk-utdanning innen traumemottak/ hemostatisk kirurgi (BEST-kurs, St.Olavs hospital). Avdelingen har månedlige BEST-øvelser med simulerte traumemottak.

Arbeidsoppgaver for LIS1-legene er visittgang, poliklinikk (med utredning og oppfølging av pasienter) og operasjonsvirksomhet/endoskopivirksomhet. 

Avdelingen har spesialister i psykiatri, LIS3 leger og​ LIS1-leger.

Legene er organisatorisk ansatt i Vaktlegeenheten SN (Sykehuset Namsos)
som ledes av hver sin avdelingsoverlege og som har avdelingsleder som sin enhetlige leder.
I vanlig arbeidstid er LIS1-legene organisatorisk tilknyttet en bestemt seksjon der seksjonsleder er leder.

Etter vanlig arbeidsdag er det Vaktlegeenheten som har det medisinske ansvaret. Vaktlegeenheten i Namsos organiserer leger i vaktarbeid gjennom 2-delt vaktsjikt og vurderer psykiatriske ø- hjelps henvendelser  og rus-akutt fra norddelen av nedslagsfeltet.
LIS1-lege og LIS3-lege deltar i vaktsystemet som primærvakt med spesialist i Psykiatri som bakvakt.

Seksjon Akutt SN: 
Akuttsengepost med 7 senger med eget skjermingsavsnitt. De fleste innleggelsene (ca. 85 %) skjer som ø. hj. I tillegg utfører posten skjermingsoppgaver for avdelingens andre sengeposter. Har rusakuttfunksjon i samarbeid med ARA-poliklinikk/ ARA-døgn. Behovet for rusakutt-plasser opp mot andre pasientgruppers behov styrer antall senger som til en hver tid disponeres til dette formålet.

Seksjon Allmenn SN:

  • Sengepost med 7 senger som arbeider med allmennpsykiatri der de viktigste diagnostiske kategoriene er affektive lidelser, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. Posten fungerer også som subakutt sengepost for Seksjon akutt. Seksjonen har DPS funksjon. 
  • Allmennpsykiatrisk Poliklinikk har behandlingstilbud for almenpsykiatriske tilstander, både individualterapi og gruppeterapi.  Enheten har DPS funksjon
  • DPS-Kolvereid har behandlingstilbud for almenpsykiatriske tilstander, både individualterapi og gruppeterapi. 

Seksjon Alderspsykiatri SN:                                                                              Seksjonen tilbyr spesialisthelsetjeneste for alderspsykiatriske tilstander i avdelingens nedslagsområde gjennom døgnbehandling, poliklinikk og ambulant aktivitet. Seksjonen har også tett samarbeid med geriatrisk avdeling. Hovedarbeidsområdet er eldre med psykisk sykdom og personer med ervervet kognitiv svikt/ demensutvikling. Utredning av kognitiv svikt gjøres tverrfaglig i hukommelsesklinikk.

Seksjonens sengepost (døgnbehandling) har 4 sengeplasser.

Seksjon Psykose SN: 
Langtidssengepost med 8 senger som hovedsakelig driver med spesialisert utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser, herunder schizofreni. Seksjonen har også et poliklinisk psykoseteam som har poliklinisk og ambulant virksomhet med hovedvekt på tidlig intervensjon ved psykoser og utredning og behandling av psykoselidelser. Seksjonen har DPS funksjon.

Seksjon HAVO (Habilitering Voksne):
Habiliteringstjenesten for voksne er en gjennomgående enhet som er lokalisert ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Enheten har ansvar for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming eller tidlig ervervet hjerneskade og tilleggsvansker i form at psykisk lidelse/ store atferdsvansker og personer over 18 år med nevropsykiatriske lidelser, hovedsakelig gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

Avdeling ARA (Rus og Avhengighet):
ARA er en gjennomgående avdeling som er lokalisert ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Avdelingen Består av Seksjon ARA Poliklinikk SN, Seksjon ARA Poliklinikk SL og Seksjon ARA Døgn. Døgnbehandlingen er lokalisert ved Sykehuset Levanger og gir tilbud om utredning/behandling/ avklaring/stabilisering i sengepost med 12 sengeplasser. ARA gir tverrfaglig spesialisert behandling til voksne med rusmiddelmisbruk/-avhengighet med og uten komorbide psykiske vansker.

Etter ett års tjeneste som LIS1-lege i Helse Nord-Trøndelag, følger seks måneders kommunetjeneste i en av kommunene i Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag) eller en av de to samarbeidskommunene i Sykehuset Innlandets nedslagsfelt.

Det er en forutsetning for tilsetting i en kommune at tjenesten i Helse Nord-Trøndelag blir gjennomført og godkjent.


​​


spesialisthelsetjenesten.no/lis

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. På spesialisthelsetjenesten.no/lis finner du mer informasjon om LIS-utdanningene og kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene.
Finn ledige LIS-stillinger og annen info
Leger opererer pasient. Foto.
Sist oppdatert 04.07.2023