Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag

Statistikk og rapporter

Samhandlingsbarometeret er en kunnskapsbank for samhandling mellom kommunene og spesialishelsetjenesten.

​Statistikken nedenfor henviser til du ulike temaene i Samhandlingsbarometeret.  
Helse Førde eier og drifter Samhandlingsbarometeret på vegne av Helse Vest, og har et team av forskere og analytikere som arbeider med publisering, analyse og formidling knyttet til barometeret.

I tillegg er det også henvisning til annen statistikk fra Helsedirektoratet og HUNT.

Utskrivningsklare liggedøgn 

Variabelen Utskrivingsklare liggedøgn er publisert som rate pr. 1000 innb. med årleg oppdatering. Kommunar som har verdiar mellom ein og fire har vi førebels ikkje publisert tal for av omsyn til konfidensialitet.

Bruk av spesialisthelsetjenester ​

Denne indikatoren viser hvor mye spesialisthelsetjenester (innleggelser, liggedager, polikliniske konsultasjoner inkl. dagbehandling og avtalespesialistkonsultasjonar) som er brukte samla sett og for hver hoveddiagnosegruppe i tidsperioden.
 

Reinnleggelser 

 • Reinnlegging er ein ny akuttinnlegging som skjer mellom åtte timar og 30 dagar etter utskriving frå eit forutgåande sjukehusopphald. Dette er uavhengig av årsak, og kva sjukehus det skjer på.
 • ​Indikatoren vert berekna for pasientar som er mellom 0 og 69 år og eldre enn 70 år, der primærinnlegginga har bakgrunn i ein av elleve ulike diagnosegrupper: astma/kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemiar og gikt.

Akuttinnleggelser 

 • Indikatoren er delt i to aldersgrupper: 0-79 år, og 80 år+
 • Indikatoren viser omfanget av akutte medisinske innleggingar fordelt på helseføretak, kommunar og bydelar. Ein kan velje mellom å sjå tala som rate (andelar) pr. 1000 innbyggarar i området, eller som det aktuelle antallet innleggingar. 

Akutt korttidsinnlegging (0-2 døgn)

 • Indikatoren viser medisinske kortidsinnleggingar pr. helseføretak og kommune/bydel. Dette er den delen av akuttinnleggingar som vert utskrivne etter kort tid (0-2 døgn), og der behandlinga av den grunn har vore avgrensa og kortvarig.
 • Uttrekket er basert på medisinske DRG-grupper. I tolkinga er det sentralt å ha med seg at medisinske DRG-grupper omfattar aktivitet ved mange ulike avdelingar, ikkje berre det som i daglegtale blir omtalt som «medisinske» avdelingar. Berre innleggingar der det er utført kirurgiske inngrep/prosedyrar er ikkje inkluderte.

Innleggelser på KAD / ØHD 

Akutte ambulanseoppdrag (responstid og antall hendelser) 

Fastlegeordningen  

 • Andel av fastleger med spesialitet i allmennmedisin
 • Antall ubesatte (ledige) fastlegestillinger
 • Gjennomsnittlig stabilitet (antall år) i lege/pasientforholdet
 • Statistikk om allmennlegetjenester

KOSTRA tall

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og viser indikatorar om ressursinnsats, prioriteringar og måloppnåing for ulike kommunar, bydelar og fylkeskommunar.

​Data for de prioriterte pasientgruppene

  • ​​Indikatoren er viser sum eldre 75 år og over som har minst ei IPLOS-måling i kommunal helse- og omsorgsteneste med ein funksjonsverdi 3-5 på minst 1 av dei 10 i tabellen under. 
  • I tråd med Helsedirektoratet sin definisjon er funksjonsverdien summert, og endar opp med 4 ulike grupper: 1: Noko redusert funksjon 2: Redusert funksjon 3: Dårleg funksjon 4: Svært dårleg funksjon

Årsrapport og statistikk over henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner

HUNT-Rapporter - Helseundersøkelsen i Trøndelag - NTNU 

Styringsinformasjon helsefellesskap (HDIR)​

Nasjonale kvalitetsindikatorer (HDIR)​

 

Sist oppdatert 27.07.2023