Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag

Samhandlingsprosjekter

Felles prosjekter mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag.

Kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har over lengre tid sett at utfordringene innenfor dette har vokst for dem begge, og har nå iverksatt ett felles prosjekt for å rekruttere og beholde leger og sykepleiere i regionen.

Mer info: Operasjon Helsehelter

Videopresentasjon: https://youtu.be/-8JOi7Ydi6I

Prosjektet skal nå gjennomføres i en tredje fase i regi av Helsefellesskapet i Nordre Trøndelag. Det er lagt et godt grunnlag i fase I og fase II av prosjektet, hvor det er pekt på en rekke forbedringsområder. I fase III  av prosjektet skal en iverksette tiltak for for å løse de utfordringene som er pekt på i fase II. 

Målsetting

«Helse Nord Trøndelag skal ha to fremragende akuttmottak som i samhandling med prehospitale tjenester, HNTs øvrige inhospitale tjenester og primærhelsetjenesten leverer fremragende helsetjenester i tråd med moderne akutt- og mottaksmedisin, hvor pasientene mottar et sømløst pasientforløp fra bosted om helsehjelp og tilbake til bosted».

Sluttrapport fra fase II

Vedlegg 1 - Oversikt over status for tiltakspunkt i FAM II.pdf

Vedlegg 2 - Oppsummering av kartlegging av den akuttmedisinke kjede i Norde-Trøndelag.pdf

Vedlegg 3 - Utfordringer innen psykisk helsevern og rus.pdf

Vedlegg 4 - Forslag til struktur på videre arbeid i Helsefelleskapet.pdf

Vedlegg 5 - Gevinstpotensial Fremragende akuttmottak fase ll.pdf

Vedlegg 6 - Utdrag fra analyser.pdf

Vedlegg 7 - Endringsprosessen i Akutten ved St. Olavs hospital.pdf

​Mandat for arbeidet:

  1. Samarbeidet rundt barn og unge med behov for et sammensatt tjenestetilbud må styrkes og forbedres på tvers av kommune-og spesialisthelsetjenesten. 
  2. En arbeidsgruppe med representanter fra både spesialisthelsetjenesten, kommunene og brukerne skal utarbeide rutiner og arbeidsmodeller som kan styrke samhandlingen rundt barn og unge med behov for et sammensatt tjenestetilbud og beskrive hvordan Helsefellesskapet kan utvikle barn og unges helsetjeneste. 
  3. Arbeidsgruppen skal også utarbeide konkrete forslag til tiltak.

Prosjektet ble i 2018 gjennomført som et forbedringprosjekt mellom Namsos kommune, Stjørdal kommune, Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag.  

Mer informasjon om prosjektet. 
Sist oppdatert 29.03.2023