Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag

Samarbeidsavtale og retningslinjer

Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag (HNT). Avtalen skal være med på å skape forutsigbarhet for partenes planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for.

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale og 6 retningslinjer:


Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag

Formål og sikre godt og forutsigbart samarbeid om pasientene i forbindelse med poliklinikk, ambulant behandling, innleggelse og utskriving. 
Sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med langvarige behov for sosial-, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.


Sikre felles målrettet samarbeid om utdanning, forskning, kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling.


Formålet med retningslinjen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 


Hensikten med retningslinjen er å oppnå økt bruk av lokale elektroniske systemløsninger for å sikre helhetlige pasientforløp, slik at elektronisk kommunikasjon over Norsk Helsenett blir den ordinære måten å kommunisere på mellom tjenesteytere.


Retningslinjen skal sikre god samhandling på områder innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid, hvor både kommunen og helseforetaket har et ansvar for tiltak.

Formålet er å opprettholde og styrke den totale helseberedskap som partene skal bidra til og opprettholde og styrke kvaliteten på sammenhengende i den akuttmedisinske kjeden.

 
Sist oppdatert 25.01.2023