Nettverk om forebygging

En oversikt over nettverk om forebygging i Nord-Trøndelag der kommuner og / eller helseforetak er representert.

​Mellom HNT og kommune

Målgruppe/deltakere: Kommuner, HNT, Brukerrepresentant, NTFK, FM, HinT, HUNT og NAV

Målsetting/mandat/hensikt: Forebyggende helsetjenester (Folkehelsearbeidet), årlig konferanse. Fått mandat fra ASU. Skal operasjonalisere tjenesteavtale 10.

Møtehyppighet: 4 x årlig og en konferanse.

Kontaktperson: Lillian Hernes

Annet: Omfatter tjenesteavtale 10, men også 6, 7, 8 og 11.

Til Fagråd for samarbeid om forebygging

Målgruppe/deltakere: Kommunene Verdal, Levanger og Steinkjer, psykiatrisk klinikk HNT, Fylkesmannen og fylkeskommune

Målsetting/mandat/hensikt: Etablere treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Kontaktperson: Arne Okkenhaug, HNT

Møtehyppighet: 1-6 ganger årlig

Til Treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Målgruppe/deltakere: Daglig ledere av frisklivssentraler i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen, fylkeskommune og HNT.

Målsetting/mandat/hensikt: Utveksle informasjon til nytte for nyetableringen av frisklivssentraler i Nord-Trøndelag.

Møtehyppighet: 4-6 ganger årlig

Kontaktperson: Anne-Lene Fadnes Gregersen, e-post: Anne-Lene.Fadnes.Gregersen@naroy.kommune.no

Møtereferater legges ut på fylkesmannen.no

Målgruppe/deltakere: tre representanter fra KS og to fra HNT. Målgruppe: Ansatte i HNT HF og KS området, ansatte og representanter fra andre organisasjoner med interesse for minoritetshelse.

Målsetting/mandat/hensikt: Effektivisere fagutvikling innen minoritetshelse ved å samle kunnskapsdeling og fagmiljø i Nord-Trøndelag.

Møtehyppighet:

Annet:  Omfatter tjenesteavtale 10, men også 6 og 7.

Målgruppe/deltakere: HNT og kommunene i Nord-Trøndelag

Målsetting/mandat/hensikt: Gi barn av psykisk og/eller russyke foreldre et gruppetilbud. Både barne- og ungdomsgrupper i enkelte kommuner.

Les mer om BAPP - nettverket

Målgruppe/deltakere: HNT HF, Psykiatrisk klinikk Namsos, kommuner i Namdalen, Mental Helse

Målsetting/mandat/hensikt: En ukes arrangement med blant annet fysisk aktivitet for mennesker med en psykisk utviklingshemming eller alvorlig psykoseproblematikk.

Møtehyppighet: en gang i året. Alternerer mellom vår og høst.

Kontaktperson: Petter Flornes

Les mer om

Målgruppe/deltakere: Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer og HNT

Målsetting/mandat/hensikt: Lærings- og mestringsprosjekt for unge voksne med sammensatte psykiske og fysiske helseproblemer.

Kontaktperson:  Liv Inger Masdal Næss

Målgruppe/deltakere: Midtre Namdal samkommune (MNS), Osen, Flatanger, HNT NA

Målsetting/mandat/hensikt: Samarbeid om tilbud til barn, unge og familier med overvekt og fedme. Kunnskapsutvikling for ansatte som jobber med overvekt og fedme.

Møtehyppighet: Helgetilbud til deltakere, ansatte 4-6 ganger i året.

Kontaktperson:  Sissel Pettersen, Midtre Namdal samkommune

  

Regionale nettverk

Målgruppe/deltakere: HNT Familieambulatoriet, Rusklinikken St.Olav, Ålesund Behandlingssenter, Lade behandlingssenter

Målsetting/mandat/hensikt: Kvalitetssikre oppfølging av gravide med rusproblemer. Kompetanseoppbygging og knytte til seg aktuelle samarbeidspartnere.

Møtehyppighet: tre - fire møter i året.

Kontaktperson:     Marit Kristiansen, Lade behandlingssenter, e-post: marit.kristiansen@ladebs.no, tlf. 913 83 934

Annet:  Tjenesteavtale 6, 8 og 10

Målgruppe/deltakere: Representanter fra lærings- og mestringssenter ved alle helseforetak i Midt-Norge, Rusbehandling Midt-Norge HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Målsetting/mandat/hensikt: Gruppen skal være en ressur for de regionale fagledernettverkene, og bidra med kompetanse i utvikling av pasientforløp og i forhold til andre spørsmål innen opplæringsområdet.

Møtehyppighet: fem - seks møter i året

Kontaktperson:  Ann Kathrin Hagen Røstad, e-post: AnnKathrinHagen.Rostad@hnt.no , tlf. 74 09 89 85

Målgruppe/deltakere: Forskningsgruppen består av en forskningsleder, en forsker, seks PhD, flere klinikere og mastergradsstudenter. Fire personer har tatt doktorgrad.

Målsetting/mandat/hensikt: Prosjektene til forskningsgruppa undersøker effekten av flere forskjellige former for pasientopplæring og brukermedvirkning. Det arrangeres regionale samlinger for forskere innen pasientopplæring og brukermedvirkning.

Kontaktperson:  Aslak Steinsbekk, institutt for samfunnsmedisin, NTNU

     

Nasjonale nettverk

Målgruppe/deltakere: HNT er representert i AU og deltar i tre nettverksgrupper: Migrasjonsvennlige sykehus, psykisk helse og tobakksforebyggende arbeid

Målsetting/mandat/hensikt: Nettverk som arbeider med å øke kunnskap om og fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i sykehus og helsetjeneste

Kontaktperson:  Paul Georg Skogen, HNT

Annet:  Egen nettside: www.norskhph.no

Målgruppe/deltakere: Representanter fra Helse Nord RHF, Helse Midt - Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF, ROP, Universitetet i Oslo, NIKU, Lulesamisk miljø, sørsamisk kommune, brukerrepresentanter sørsamisk og nordsamisk og leder SANKS.

Målsetting/mandat/hensikt: Ansvar for å sikre at krav stilt til tjenesten blir oppfylt, herunder bidra til å sikre likeverdig tilgang til nasjonale tjenester. Særskilt ansvar for å påse at tjenesten ivaretar målene om lik tilgang og god kvalitet.

Møtehyppighet: Minst møte en gang årlig og frekvens utover dette etter behov

Kontaktperson: Representant fra sørsamisk kommune: Ester Brønstad, Snåsa kommune.

Målgruppe/deltakere: NK LMH har etablert en lukket Facebook-gruppe for de som er interessert i forskning på pasient- og pårørendeopplæring generelt, og læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Målsetting/mandat/hensikt: Gruppen er et sted for diskusjoner om forskning på langvarige helseutfordringer, læring og mestring og kommunikasjon. NK LMH ønsker å være en pådriver for at disse temaene diskuteres.

Kontaktperson:  Ann Kathrin Hagen Røstad, HNT

Målgruppe/deltakere: Representanter fra NK LMH, RHFene og FFO

Målsetting/mandat/hensikt: Målet er å definere, videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud innen læring og mestrin, gjennom å formidle nasjonale anbefalinger som fremmer brukermedvirkning og mestring

Møtehyppighet:

Kontaktperson:  Ann Kathrin Hagen Røstad, HNT  

Målgruppe/deltakere: Trondheim kommune, Narvik kommune, Vestre Viken HF, Helse Bergen HF, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, NK LMH, Mental Helse, KS

Målsetting/mandat/hensikt: Hovedmålet er å tilby kunnskapsbaserte faglige anbefalinger som støtter opp under kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling mellom foretak og kommuner.

Møtehyppighet: tre møter hittil i år

Kontaktperson:  Ann Kathrin Hagen Røstad, HNT

    

Internasjonale nettverk 

Se nasjonale nettverk.

Målgruppe/deltakere: Medlemmene består av regionale representanter (RHF) som arbeider med læring - og mestring i ulike former i Norge, Danmark og Sverige. Det er en fast gruppe av medlemmer fra hvert land, som har ansvar for informasjon til egen region.

Målsetting/mandat/hensikt: Være et forum for nettverksbygging mellom lærings- og mestringsvirksomheten. Hensikten er primært å styrke fag- og kunnskapsutvikling, styrke kunnskapsbasert praksis og stimulere til forskning.

Møtehyppighet: to møter i året

Kontaktperson:  Ann Kathrin Hagen Røstad, HNT

   

Andre nettverk med elementer av forebygging

Målgruppe/deltakere: Leger i kommunene og HNT

Målsetting/mandat/hensikt: Faglig oppdatering og samhandling

Møtehyppighet: fire møter i året

Kontaktperson:  Paul Georg Skogen, HNT

Målgruppe/deltakere: Leger i kommunene og HNT

Målsetting/mandat/hensikt: Faglig oppdatering og samhandling

Møtehyppighet: fire møter i året

Kontaktperson:  Svenn Morten Iversen

Målgruppe/deltakere: Kommunelegene i fylket

Målsetting/mandat/hensikt: Samfunnmedisinske problemstillinger

Møtehyppighet: fire-fem møter i året

Kontaktperson:  Leif E.M. Vonen (leder)

Målgruppe/deltakere: KS, samhandlingskoordinatorene, FM og NTFK

Målsetting/mandat/hensikt: Folkehelse i samhandlingsreformen - opprette og spre tiltak i kommunene. Dreie fokus fra behandling til forebygging.

Møtehyppighet: åtte - ti møter i året

Kontaktperson:  Laila Steinmo, KS

Målgruppe/deltakere: Barneansvarlige

Målsetting/mandat/hensikt: Nettverk for barneansvarlige i HNT og kommunene

Møtehyppighet: en - to ganger i året

Kontaktperson:  Mette Holte, LMS, HNT

Målgruppe/deltakere: Midtre Namdal samkommune (MNS), Osen og Flatanger

Målsetting/mandat/hensikt: samarbeid, kompetanseoverføring

Møtehyppighet: tre ganger i året

Kontaktperson: går på omgang hvem som kaller inn

Målgruppe/deltakere: Seksjon alderspsykiatri, Geriatrisk team Sykehuset Levanger og kommunale demenskoordinatorer

Målsetting/mandat/hensikt: samarbeid, kompetanseoverføring

Møtehyppighet: en gang i året

Kontaktperson: Elin V. Røsæg, Alders-psyk, HNT Levanger

Målgruppe/deltakere: ABC kontaktene i våre ni kommuner / Sykehuset Levanger pluss et årlig møte med representanter fra Aldring og helse, Fylkesmannen og de som ivaretar samme oppgave som oss fra norddelen av fylket.

Målsetting/mandat/hensikt: Et årlig møte med kommunekontaktene knyttet til ABC satningen. Ansvar for å arrangere fagseminar knyttet til studiegruppene. Kompetanseutvikling.

Møtehyppighet: en gang i året. Fagseminar arrangeres seks ganger i året.

Annet: Seksjon alderspsykiatri, HNT, LE og utviklingssenteret for sykehjem i Verdal koordinerer.

Målgruppe/deltakere: FM, FK, KS, IMDi Midt, RVTS Midt, BUFetat Midt, NAV fylket, politiet og HNT

Målsetting/mandat/hensikt: Et rådgivende og samordnende organ

Møtehyppighet: tre-fire ganger i året

Kontaktperson: FMNT Unni R Pedersen

Målgruppe/deltakere: NTFK og kommunene (skoleeiere)

Målsetting/mandat/hensikt: Bevisstgjøre sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på levekår (helse, økonomi, utdanning) i barnehager og skole. Forsterke eksisterende gode programmer.

Kontaktperson: Anne Marit Mevassvik (leder). I styret også KS, NHO, NAV

Målgruppe/deltakere: BUP, videregående skoler i NT

Målsetting/mandat/hensikt: Å fange opp elever med psykiske problemer

Kontaktperson: Jo Magne Ingul og Jan Egil Wold, BUP Helse Nord-Trøndelag

Målgruppe/deltakere: HNT NA, Namsos, Levanger og Trondheim kommune

Målsetting/mandat/hensikt: For pårørende til unge demente (18 - 30 år). Startet som prosjekt gjennom aldring og helse, Nasjonalforeningen for folkehelse og helsedir.

Møtehyppighet: To helgekurs i året (Selbu og Tjøme)

Kontaktperson: Per Kristian Haugen, e-post: perkristian.haugen@aldringoghelse.no

Målgruppe/deltakere: Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer

Målsetting/mandat/hensikt: Forebygge inaktivitet og overvekt hos barn/unge og deres familier

Kontaktperson: Bodil Klev Urstad, Snåsa kommune

Målgruppe/deltakere: Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer

Målsetting/mandat/hensikt: Bruke "brukerplan"-kartleggingen for å vurdere tiltak på tvers av kommunegrensene

Målgruppe/deltakere: Flere kommuner deltar. Kompetansesenter Rus - Midt Norge (KORUS). Samlinger etter oppsatt plan gjennom en toårsperiode for deltakende kommuner.

Målsetting/mandat/hensikt: Tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats.

Kontaktperson: Roar Bakken, e-post: roar.bakken@stolav.no (KORUS)

Målgruppe/deltakere: FM, KS, politimesteren, NTFK, KORUS, NHO

Målsetting/mandat/hensikt: Lage modell for ansvarlig alkoholservering i fylket. Opprette regionale nettverk i hele NT.

Kontaktperson: Thea Kveinå, FM (leder)

Målgruppe/deltakere: Finnes i de ulike kommuneregioner

Målsetting/mandat/hensikt: Samarbeid, kompetanseoverføring

Møtehyppighet: tre - fire ganger i året

Kontaktperson: Faggruppe knyttet til NSF: elin.duvsete@verdal.kommune.no

Målgruppe/deltakere: Finnes i de ulike kommuneregioner

Målsetting/mandat/hensikt: Også i samarbeid med HNT. Arrangeres årlige samhandlingsmøte HNT LE og søndre del av kommunene NT.

Kontaktperson:  Arne Okkenhaug, HNT

    

Varsle om endringer i kontaktinformasjon
Sist oppdatert 02.07.2016