Smerteskrin for voksne

Smerteskrin for symptomlindring i livets sluttfase er utarbeidet for å legge til rette for at pasienter får en verdig død, og at pasienten skal få dø der han eller hun selv ønsker det. Skrinet kan rekvireres av legen til den enkelte pasient, eller kjøpes inn til bruk i institusjon (for eksempel sykehjem).

Pappeske merket "Medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase"

Smerter, dyspné, kvalme, surkling og angst/uro er hyppig forekommende symptomer i livets sluttfase. Innholdet i smerteskrinet er satt sammen for å avhjelpe disse symptomene. Det er lagt ved en behandlingsalgoritme for hvert symptom. Ikke alle symptomer oppstår hos alle pasienter. Ordiner likevel forutseende alle de fire medikamentene som behovsmedikasjon.


 

 • Legen stiller indikasjon for å ta skrinet i bruk. Skrinet inneholder morfin med styrke 10 mg/ml. Dersom annen styrke ønskes (mulig med 20 mg/ml eller 40 mg/ml, avhenging av pasientens aktuelle opioidbehov), må dette rekvireres i tillegg.
 • Legen rekvirerer skrinet som vanlig telefonresept. Det må avtales hvem som henter skrinet, evt. annen leveringsmåte.
 • Legen må dosere medikamentene på skjema som er vedlagt skrinet, eller på en annen egnet medikamentkurve, f. eks. kurven som brukes på sykehjemmet (bruk vedlagte behandlings-algoritmer).
 • Ansvaret for behandling og oppfølging ligger hos rekvirerende lege, evt. sammen med hjemmesykepleien.
 • Etter dødsfallet leveres resterende medikamenter og utstyr til destruksjon på et apotek.
 • Evalueringsskjema sendes til Helse Nord-Trøndelag v/praksiskonsulent, Postboks 333, 7601 Levanger i vedlagte konvolutt.

Evalueringsskjema for bruk av smerteskrin for symptomlindring i livets sluttfase (pdf)

Skrinet kan rekvireres av legen til den enkelte pasient, eller kjøpes inn til bruk i institusjon (for eksempel sykehjem). Smerteskrinet rekvireres på telefon (som vanlig telefonresept).

Innenfor ordinær åpningstid 

 • Sykehusapoteket, Sykehuset Levanger (tlf. 74 09 89 20)
 • Sykehusapoteket, Sykehuset Namsos (tlf. 74 21 55 27)

 

Utenfor ordinær åpningstid

 • Legevakt Levanger (tlf. 116 117)
 • Akuttmottak, Sykehuset Namsos (tlf. 74 21 52 72)


 

 

Konsentrasjon og mengde kan forandres av ordinerende lege.


Legemidler

 • Morfin 10 mg/ml no 10 ml x 1 HGL
 • Midazolam 1 mg/ml no 5 ml x 6 AMP
 • Haldol 5 mg/ml no 1 ml x 3 AMP
 • Robinul 0,2 mg/ml no 1 ml x 4 AMP


Utstyr

 • 8 x Alkohol swab
 • 4 x Luerlock propp
 • 4 x Sub-q set (sc kanyle)
 • 16 x opptrekkskanyle (grønn)
 • 4 x Tegaderm (eller liknende)
 • 8 x 2 ml sprøyte
 • 8 x 1 ml sprøyte


Papirer

 • 5 behandlingsalgoritmer
  (kvalme/oppkast, smerte, terminal uro/angst, dyspné (tung pust) og surkling i luftveiene)
 • Tabell med dosering (de 4 viktigste medikamenter)
 • Ordinasjonsskjema
 • Skjema for dokumentasjon av utleverte doser
 • Veileder for anleggelse av sc nål
 • Evalueringsskjema med returkonvolutt

Legen er ansvarlig for forsvarlig bruk av skrinet, eventuelt i samarbeid med hjemmesykepleien.

  Til ordinasjon av medikament ved lege og dokumentasjon av gitte doser ved sykepleier, kan følgende skjema brukes


      
    

   Utstyr subkutan kanyle
    

    

   Bilde 1: Subkutane kanyler finnes i 1-stk. pakninger. Subkutane infusjonssett har en 8 mm nål (svarende til en insulinpenn). Nålen er festet til en rund plate som kan klebes på huden. Kanyleslangen kan romme 0,1 ml. Slangen er 60 cm lang og har en injeksjonsstuss. Swab til vask av huden og propp til lukking av slangen etter bruk følger med i skrinet.   Utstyr subkutan kanyle
    

    

   Bilde 2: Fyll slangen og kanylen med det aktuelle medikamentet. Fjern beskyttelsespapiret og deretter plasthetten. Vask av huden med en sprit-swab, løft huden opp og sett kanylen i.   Utstyr subkutan kanyle
    

    

   Bilde 3: Kanylen kan nå ytterligere fikseres med Tegaderm slik at hudreaksjoner kan observeres. Merk med dato og hvilket medikament som settes i nålen. NB! Bruk en nål per medikament.   Utstyr subkutan kanyle
    

    

   Bilde 4:Kanylen er nå klar til bruk og medikamentet kan gis. Det kan gis som bolusinjeksjon eller som kontinuerlig infusjon. Det er ikke nødvendig å skylle med NaCl mellom to påfølgende injeksjoner så lenge man bare setter ett medikament per nål. Slangen lukkes med en propp (identisk med propp til venflon).


    

   Hvorfor bruke en subkutan kanyle?

   •  Det er langt mindre smertefullt enn intramuskulære injeksjoner.
   • Pasienten slipper gjentatte stikk.
   • Injeksjonen kan gis mens pasienten sover.
   • Pasienten trenger ikke flyttes for å få injeksjonen.


    

   Vær oppmerksom på

   • Det kan maksimalt gis 4 ml av gangen.


    

   Plasseringsforslag for subkutan kanyle

   • Thorax (under kragebeinet)
   • Hud på abdomen
   • Overarm (på siden, baksiden samt hele området rundt skulderen)
   • Lår (hele)
   • For urolige pasienter kan området over skulderbladet bak på
    ryggen også benyttes.
   • Ta hensyn til sirkulasjon, underhudsfett og pasientens
    bevegelsesfrihet.
   • Områder som ikke egner seg: ødematøst vev, tidligere strålebehandlet hud, over beinutspring og områder nær ledd.


    

   Kanyleskift

   • Den subkutane kanylen bør skiftes hver 3. dag, eller hvis det oppstår rødme og hevelse.


   Smerteskrinet er utarbeidet og tilpasset lokale forhold av Helse Nord-Trøndelag og praksiskonsulentene. Erfaringer og dokumentasjon fra Kompetansesenteret for lindrende behandling, Helse Vest og Sunniva senteret er benyttet og gjengitt med tillatelse. Sykehusapoteket har bistått med hjelp til praktiske løsninger.

   Sist oppdatert 11.09.2023