Helseplattformen

Innføring av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag

9. november 2024 innføres Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag og pasienter vil få tilgang til informasjon i portalen “HelsaMi”. Opplæring, andre innføringsaktiviteter og innkjøringsperiode fører til noe reduksjon i kapasitet gjennom hele 2. halvår. Fra og med 16. august vil foretaket jevnlig gjennomføre åpne frokostmøter for informasjon og muligheten til spørsmål rundt innføringen, særlig rettet mot fastleger og kommunale helseledere.

Publisert 03.07.2024
Ikon

9. november 2024 er Helse Nord-Trøndelags dato for å slå følge med de andre helseforetakene i Midt-Norge, og innføre Helseplattformen som nytt journalsystem.

Kapasitet 

Opplæringsperioden for Helseplattformen starter umiddelbart etter sommerferien. I denne perioden skal alt helsepersonell i Helse Nord-Trøndelag gjennomgå nødvendig opplæring, hvilket vil redusere kapasiteten i pasientbehandlingen i hele foretaket. I etterkant av selve innføringen vil vi erfaringsmessig også ha en periode med noe redusert kapasitet til pasientbehandling. Det er derfor forventet at ventetidene for elektiv behandling i Helse Nord-Trøndelag kan øke i 2. halvår, men at dette vil variere mellom fagområder. Vi prioriterer ventelister basert på pasientenes medisinske behov og iverksetter tiltak for å sørge for at pasientene til enhver tid skal få den behandlingen de trenger.

Erfaringen fra innføringen ved St Olav og i HMR var at godt samarbeid med både kommuner og fastleger bidro til å redusere trykket på sykehusene i denne perioden.  Vi håper det samme vil være mulig i vårt opptaksområde. Pasienter som har behov for rask helsehjelp skal henvises som tidligere, men dersom noen henvisninger kan vente til slutten av november 2024 er det fint om de utsettes til da. Det vil gi oss en bedre mulighet til å komme raskt i gang med nytt datasystem og gjenoppta normal drift.  

E-meldinger og nye adresser 

Fra innføringen på St Olav   er vi kjent med at e-meldinger er et risikoområde i forbindelse med innføring av Helseplattformen. I tillegg til forbedringer i løsningen ble det i HMR gjort en rekke tiltak for å redusere denne risikoen, blant annet en periode med manuelle ringerutiner. I HMR gikk innføringen uten særlige problemer med e-meldinger. Helse Nord-Trøndelag legger opp til tilsvarende risikoreduserende tiltak i forbindelse med vår innføring 9. november. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å ha ekstra oppmerksomhet på potensielle problemer i etterkant av innføringen, og til å melde fra om feil som oppstår. 

I forbindelse med overgang til nytt journalsystem vil adressene for mottak av e-meldinger i Helse Nord-Trøndelag (EDI-adresser) bli endret.  Dersom e-meldinger sendes til gammel adresse, vil e-meldinger ikke nå fram til mottakeren. Derfor er det avgjørende at alle som sender elektroniske meldinger til foretaket sikrer at eget journalsystem blir oppdatert med nye adresser fra Norsk helsenett når helseforetaket tar i bruk Helseplattformen. 

Det vil bli gitt mer detaljert informasjon om dette nærmere opp mot innføringsdato. 

HelsaMi 

Ved innføring av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag vil alle innbyggere i opptaksområdet få tilgang til helseopplysninger fra helseforetaket i innbyggerportalen  HelsaMi, som er tilgjengelig både som app på smarttelefon og i nettleser. Her vil pasienter blant annet kunne få oversikt over henvisninger til spesialisthelsetjenesten og timeavtaler, og kunne se og korrigere personlige helseopplysninger. Pasientene får også tilgang til besøkssammendrag etter konsultasjoner på våre sykehus, DPS eller DMS. HelsaMi vil også være det primære verktøyet for videokonsultasjoner. Ytterligere funksjonalitet vil aktiveres etter hvert.  

Det vil være nyttig også for fastleger å være kjent med den funksjonaliteten pasientene har tilgang til gjennom denne portalen, og vi oppfordrer alle til å sette seg inn i dette. Mer informasjon om HelsaMi finner du på Helseplattformens nettsider. 

Innbyggerne i Helse Nord-Trøndelags nedslagsfelt vil få egen informasjon om HelsaMi. 

Frokostmøter 

Basert på innspill fra kommunene vil samhandlingsseksjonen i Helse Nord-Trøndelag gjennom høsten invitere til jevnlige åpne digitale frokostmøter om innføringen av Helseplattformen, spesielt rettet mot kommunale helseledere og fastleger. Første møte vil avholdes fredag 16. August kl 0800-0830. I disse møtene vil det bli gitt korte orienteringer om aktuelle tema, og gis anledning til å stille spørsmål. 

Abonnenter på Fastlegenytt vil få kalenderinvitasjon til møtene, og andre kan finne lenke til påkobling på Fastlegenytt-siden på hnt.no. 

For å koble til møtet 16. august kan du benytte denne lenken (Microsoft Teams).