Prosjekt

Helhetlige tjenester til barn og unge

Prosjektet samhandling om helhetlige tjenester for barn og unge i Nordre Trøndelag har overlevert anbefaling om ny retningslinje for samhandling. Prosjektgruppen er omforent i en anbefaling om BTI – bedre tverrfaglig innsats som felles samarbeidsmodell. Et sentralt punkt i retningslinjen er at kommunen skal sikre at kommunale tjenester samordner henvisningsgrunnlag ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Publisert 03.07.2024
Lege som gir et barn en high-five

Foto: Colourbox.no

Administrativt samarbeidsutvalg i helsefellesskapet i Helse Nord-Trøndelag (ASU) fikk 22. Mai 2024 overlevert anbefaling fra prosjektet Samhandling om helhetlige tjenester for barn og unge i Nordre Trøndelag. ASU vedtok å avslutte prosjektet, og opprette et fagnettverk for samhandling om helhetlige tjenester for barn og unge underlagt Fagråd for pasientsamarbeid. Fagrådet vil oppnevne medlemmer av nettverket og vedta mandat. 

I tillegg ble forslag om ny retningslinje for samhandling om helhetlige tjenester for barn og unge oversendt helseforetakets forhandlingsutvalg for inkludering i pågående revisjon av overordnet samarbeidsavtale. 

Prosjektgruppen viser til følgende resultater fra prosjektet: 

  • Prosjektgruppen er omforent om en felles arbeidsmodell – BTI – bedre tverrfaglig innsats  - som et felles språk/forståelse i kommunikasjonen med hverandre, fokus på nivå 2/3 i modellen: når det er behov for mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester 
  • Prosjektgruppen har utarbeidet et forslag til Retningslinje 7 i Samarbeidsavtalen mellom HNT og kommunene – Samhandling om helhetlige tjenester for barn og unge
  • Samordnet henvisning er pekt på som et konkret tiltak for å sikre riktig tjeneste til riktig tid  
  • Helse Midt-Norge RHF har gitt tilskudd til en egen implementeringskoordinator, som forventes å være på plass i løpet av høsten 2024 

Sentralt for fastlegene i retningslinjen er krav til kommunal samordning ved henvisning til spesialisthelsetjenesten. Av forslaget til retningslinje fremgår det: 

  • Kommunen skal sikre at det utformes en samordnet henvisning. Samtlige tjenester som kjenner barnet/familien skal bidra. Kommunen skal sikre et system for samordning av henvisning. 
  • Henvisende myndighet (lege, psykolog eller barnevernsleder) gjør en samlet vurdering når henvisningsgrunnlaget er tilstrekkelig samordnet.
  • Vurdering hos fastlege er en nødvendig del av henvisningsgrunnlaget.
  • Helseforetaket skal være tilgjengelig for å drøfte om saken skal henvises eller om det er tilstrekkelig med andre tiltak. 

Lenker: