Helhetlig pasientforløp fra hjem til hjem - et prosjekt i helsefellesskapet

Prosjektet er et samarbeidsinitiativ mellom kommunene i Nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag, gjennom helsefelleskapet. Det er en videreføring av Fremragende akuttmottak fase II. Det overordnede målet er at akutt syke mennesker i Nordre Trøndelag skal oppleve pasientforløpet som helhetlig ved å få en positiv brukeropplevelse gjennom riktig behandling til riktig tid og sted, og god samhandling og informasjonsflyt mellom aktørene.

Publisert 03.07.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner

Selve mandatet til prosjektgruppen er å utarbeide og implementere forbedringstiltak på 12 identifiserte forbedringsmuligheter, hvorav man starter med 1 og 2: 

  1. Det er stor variasjon i kvalitet og omfang i førstegangsvurdering av pasient, ved akutte og sub-akutte situasjoner, og hvordan/hvilken informasjon som blir formidlet videre gjennom ø-hjelpsforløpet 
  1. Det kan oppleves utfordrende for fastleger og legevaktsleger å få tak i enkelte spesialister på sykehuset for å konferere om pasienter, og innenfor psykiatri og rus oppleves det som høy terskel å få pasienter lagt inn på sykehuset 

Etter et arbeidsgruppemøte på tvers av aktørene i ø-hjelpsforløpet i kommune og sykehus ble fire områder knyttet til forbedringsmulighet 1 og 2 konkretisert med tiltak.. Tiltakene vil bli utprøvd i pilotkommunene: Grong, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Namsos sykehus og Levanger sykehus i perioden 15.mai – 31.august - og deretter evaluert.  

Tekst

Fra høsten settes det i gang arbeid med forbedringsmulighet 9 og 12: 

9: Ambulanse blir benyttet til pasienter som ikke oppfyller kriteriene for bruk av ambulanse. 

12: Pasientreiser kan oppleves belastende for pasienter og fremgangsmåte for bestilling fremstår utydelig for helsepersonell. 

Prosjektledere er:

Les mer detaljer om prosjektet her: Informasjonsdokument (PDF)