Klinisk etikk-komite

Det er mange etiske dilemmaer i moderne medisin. I møtet med pasienter og pårørende vil vi ofte stå overfor valg som gjelder både diagnostikk, behandling og fordeling av felles ressurser. Klinisk etikk-komité skal være et hjelpemiddel i slike vanskelige etiske utfordringer i klinikken, og er en lovpålagt funksjon ved norske helseforetak, jf. sphtjl. § 2-4 a.

Helsepersonell. Grafikk.
Colourbox.com
KEK bidrar i slike problemstillinger gjennom systematiske drøftinger, ved å fremme tverrfaglighet, og ved å sikre at pasient og pårørendes perspektiv blir tilstrekkelig belyst og vektlagt.  

De kliniske etikk-komiteene har i oppgave å bidra til høynet etisk bevissthet, og å kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger ved norske helseforetak, til beste for pasienten, pårørende, helsepersonellet og viktige samfunnsinteresser. 

KEK i HNT tar henvendelser fra helsepersonell, pasientene selv, pårørende, fastleger/annet helsepersonell og pasientorganisasjoner.

KEK er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet. Selv om en sak drøftes i KEK, har behandlerne ansvaret for kliniske beslutninger.  

Vi vurderer etiske utfordringer i pågående behandling, og i etterkant av at en vanskelig sak er avsluttet. KEK kan da bidra med en upartisk prinsipiell drøfting av det prinsipielt og verdimessig vanskelige i saken, for å bidra til at helsepersonell er bedre rustet når en liknende situasjon oppstår.  

Forskningsetikk er ikke en del av KEKs arbeidsområde. Det regionale forskningsetiske komitesystemet har ansvar for dette. 

Komitéenes medlemmer

Komitéens medlemmer er valgt ut av sykehusledelsen for å sikre relevant kunnskap i medisinsk etikk, så vel som klinisk og/eller annen relevant kunnskap og erfaring (jus, livssyn). 
Komitéen består av helsepersonell fra begge sykehus, fra en rekke klinikker og faggrupper. Vi har også brukerrepresentanter, helserettsjurist og sykehusprest med oss.  

Kontakt

Vil du kontakte KEK for å drøfte en etisk problemstilling eller avklare om en problemstilling er egnet for behandling hos oss, kan du sende e-post til leder, nestleder eller sekretær.

Sekretær

AseMette.Haldorsen@helse-nordtrondelag.nno

Leder

ragnhildvikan.opdahl@helse-nordtrondelag.no

Nestleder

victoria.sakshaug.wheeler@helse-nordtrondelag.no

Personlige spørsmål av medisinsk art må beskrives i anonymisert form i e-post. Vi oppfordrer til å sende henvendelsen per post, e-dialog eller kryptert e-post.Sist oppdatert 03.05.2023