Bidrag til Open Access

Hva er Open Access?

Åpen publisering, eller Open Access (OA), innebærer at fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på internett. Forfatteren(e) beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir tillatelse til at alle med tilgang til internett kan lese og benytte den.

Opphavsretten til åpne publikasjoner opprettholdes som regel ved hjelp av Creative Commons-lisenser. Disse lisensene regulerer hvilken bruk som kan gjøres av teksten, og sikrer at forfatteren får den anerkjennelse for sitt arbeide som han/hun fortjener.

Hvorfor bør du publisere Open Access?

Det er mange gode grunner til å publisere Open Access:

 • Forskningen din blir tilgjengelig også for forskere og institusjoner som ikke har råd til å opprettholde abonnementstidsskrifter med stadig økende kostnader.
 • Fordi forskningen din blir lettere tilgjengelig og mer synlig, kan den få større gjennomslagskraft. Åpne tilgjengelige publikasjoner blir blant annet lest mer og sitert oftere enn publikasjoner i abonnementstidsskrifter.
 • Forskningen din blir åpent tilgjengelig også for allmennheten og kan dermed få større gjennomslag i den offentlige samtalen.
 •  De som finansierer forskningen din stiller krav til åpen publisering. Både EU og Norges Forskningsråd krever nå at publikasjoner de har finansiert gjøres åpent tilgjengelig Forskningsrådet har nå innført en ny finansieringsordning av OA, som betyr at slike utgifter ikke skal tas med i prosjektsøknaden.

Du kan søke om tilskudd til dekning av kostnadene knyttet til Open Access

For å kunne få dekket dine utgifter, ber vi deg om å sende oss informasjon om følgende:

 • Hvilken artikkel det gjelder
 • Hvilket tidsskrift artikkelen er publisert i
 • Det må være oppgitt riktig adresse på publikasjonen:
  Utenlandske tidsskrift: Levanger Hospital eller Namsos Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Norway.
  Norske tidsskrift: Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF. 
 • Artikkelen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler 
 • Det må legges ved kopi av kvitteringen/faktura for kostnadene.


Denne informasjonen sendes på e-post til postmottak@hnt.no. Merk e-posten. Søknad til forskningsavdelingen om bidrag til Open Access.

Sist oppdatert 27.05.2024