Bidrag for vitenskapelig publisering (artikkelhonorar)

Vitenskapelige artik​ler som er publisert i et referee-basert tidsskrift kan belønnes med opp til kr 15.000 til forfatterens fagmiljø, såfremt kravene for tildeling av slike midler er oppfylt. Midlene skal brukes til videre forskning og forskningsrettede tiltak. Ved flere forfattere ved samme helseforetak som er berettiget, blir honoraret delt likt.

Forskningsavdelingen i HNT kan gi råd til utforming av populærvitenskapelige tekster. Ta kontakt på e-post forskning@hnt.no​.

Artikkelhonoraret kan variere fra år til år. Samarbeidsorganet (SO) mellom NTNU og Helse Midt-Norge setter av en pott hvert år til belønning av vitenskapelig produksjon, og utbetaler en sum til hvert lokale helseforetak basert på antall godkjente artikler året før. Både størrelsen på denne totale potten og antall godkjente artikler avgjør hvor mye Helse Nord-Trøndelag får per artikkel.

Det er kun første, andre eller sisteforfatter som har anledning til å søke om disse midlene. Der studenter er førsteforfattere skal den vitenskapelige ansatte medforfatter regnes som forfatter i premieringsøyemed. Midlene kan ikke utbetales som lønn. Midlene skal brukes til videre forskning og forskningsrettede tiltak i samråd mellom avdelingsleder og den/de som har publisert (f.eks. forskningskonferanse, forskningsrettede kurs, innkjøp av forskningsrettet programvare, innkjøp av forskningslitteratur, deltakelse i forskningsnettverk eller forskningsgrupper). 

Det stilles følgende krav til utbetaling

Tidsskriftet må være registrert i kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler​. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller nivå 2.​
Det er oppgitt riktig adresse på publikasjonen.
Utenlandske tidsskrift: Levanger Hospital eller Namsos Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Norway.
Norske tidsskrift: Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF. 
Forfatter(-ne) må sende inn et norsk populærvitenskapelig sammendrag av artikkelen. Dette skal ikke være et typisk akademisk abstrakt, men et sammendrag som på godt norsk gir befolkningen innblikk i viktig forskning.

Søknaden sammen med originalartikkel sendes med e-post som vedlegg til postmottak@hnt.no​ med kopi til bente.romo.soreng@hnt.no
 Søknadsskjema  - bidrag for vitenskapelig publisering (pdf)

Utlysning og søknadsfrist:

Fortløpende
NB! Søknad om artikkelhonorar må være fremmet innen utgangen av det påfølgende år etter at artikkelen er publisert. 

Rapportering 
Det kan bli foretatt stikkprøver på om artikkelhonoraret har blitt benyttet i henhold til tildelingen. I disse tilfellene vil den/de det gjelder bli bedt om å rapportere vedrørende bruk av midlene. 

 

Sist oppdatert 27.05.2024