Forskere - stipendiater

Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over stipendiater ved Helse Nord-Trøndelag.

En gruppe mennesker
Foto: colourbox.com

 

Kvinne, barn og familie

Lege Kristin Bjørnstad Åberg

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Avdeling
Gyn-/føde-/barselavdeling

Forventer å disputere
ISM - NTNU, 2025

Tentativ tittel på avhandling
Oppfølging av kvinner etter svangerskap komplisert med Preeclampsia eller svangerskapsdiabetes - Begrensninger og Fasiliteter.

Forskningsområde
Svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning gir høy senere økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. Dette rammer om lag 10% av mødrene i Norge. Forebyggende tiltak etter fødsel har vist effekt og er anbefalt i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Studier tyder imidlertid på at oppfølgingen  disse pasientene får er mangelfull.
Denne studien har som mål å studere postpartumoppfølgingen som denne pasientgruppe får i Norge, samt de begrensningene og fasiliteter fra helsepersonell og pasientenes perspektiv.
Det blir bruk mixed-method design.

CV ved universitet


Lege Kristin Bjørnstad Åberg

Akademisk tittel:
Stipendiat

Yrkestittel:
Fagutviklingsjordmor

Avdeling:
Gyn-/føde-/barselavdeling

Forventer å disputere:
ISM, NTNU Oktober 2024

Tentativ tittel på avhandlingen:
​Hva veier tyngst? Belastende oppveksterfaringer blant gravide med høy vekt og deres møte med helsetjenesten

Forskningsområde:
Undersøke sammenhenger mellom belastende oppveksterfaringer og pregravid fedme i HUNT-populasjonen. Studien tar videre sikte på å utforske hvordan kvinner med pregravid fedme forstår og beskriver egen vektbiografi, og hvordan de opplever svangerskap, fødsel og barselomsorgen.


Lege Kristin Bjørnstad Åberg

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Barnelege

Avdeling
Barne- og Habiliteringsavdelingen

Forventer å disputere
NTNU, 2025

Tentativ tittel på avhandling
Tidlig prediksjon for CP ved GMA; Et foreldreperspektiv.

Forskningsområde
Tidlig prediksjon for cerebral parese (CP) hos barn med høy risiko for nevrologisk sekvele etter fødselen. General movement assessment (GMA) er den metoden som har høyes sensitivitet og spesifisitet for CP hos barn yngre enn 5 mnd. Ved denne alderen har mange barn ennå ikke utviklet sikre kliniske tegn på CP. Hvordan foreldre selv op​plever det å få en slik tidlig prediktiv undersøkelse, og hva slags oppfølging de selv ønsker i denne fasen, er fokus for denne studien.​

CV ved universitetKirurgi

Lege Kristin Bjørnstad Åberg
 

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Konst. overlege

Avdeling
Kirurgisk avd.

Forventer å disputere
NTNU/ISM, 2024

Tentativ tittel på avhandling
Circulating tumor DNA in patients with colorectal cancer included in the Nord Trøndelag Health study (HUNT).

Forskningsområde
Vi skal lete etter cirkulerende tumor DNA (ctDNA) hos pasienter senere diagnostisert med colorectal cancer (CRC). I første omgang ønsker vi å se om vi kan detektere dette før diagnosen er satt, og i såfall hvor lenge før. I andre omgang ønsker vi å se på om mønsteret og mengden av ctDNA har noe å si for prognosen hos disse pasientene.

CV ved universitet


 

Illistrasjonsfoto. Bilde jpg.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Avdeling for Kreftbehandling

Forventer å disputere
NTNU/IKOM, 2024

Tentativ tittel på avhandling
EARLYSCREEN; validating a novel clinical and molecular early diagnostic screening model in HUNT and CONOR.

Forskningsområde

Studien setter seg som mål å oppdage signal-molekyler i blod for tidlig diagnostikk av lungekreft. Tidlig diagnostikk er helt avgjørende for å endre prognosen på sykdommen, men slike markører mangles i dag. Eksisterende diagnostiske metoder og markører er ofte invasive, lite kostnadseffektive, lite sensitive og avdekker sykdommen sent i forløpet.

Lungekreft er den hyppigste kreftformen på verdensbasis og er den kreftsykdommen som tar flest liv både i Norge og globalt. Tobakksrelatert lungekreft er økende de fleste steder i verden og vil øke i årene som kommer da tobakksbruken på verdensbasis fortsatt er stor og latenstiden fra eksponering til man får kreft er lang. Gjennomsnittlig 5-års overlevelse for lungekreft er rundt 15 %, den dårlige prognosen skyldes hovedsakelig at lungekreft oppdages oftest sent i sykdomsforløpet, slik at kun lindrende behandling kan tilbys. Ved tidlig diagnostikk derimot er prognosen betraktelig bedre; dersom lungekreftsvulsten er under 2 cm i diameter ved diagnosetidspunktet og det ikke foreligger noe spredning vil over 80% av pasientene kunne kureres med kun kirurgi uten cellegiftbehandling. Tidlig diagnostikk er derfor helt avgjørende for å endre prognosen på sykdommen, men slike markører mangles i dag. Eksisterende diagnostiske metoder og markører er ofte invasive, lite kostnadseffektive, lite sensitive og avdekker sykdommen for sent i sykdomsforløpet. CT-screening har vist 20% reduksjon i dødelighet hos storrøykere, men det er bare 30% av lungekrefttilfellene som er storrøykere. Det er også et stort antall falskt positive funn, i NLST-studien var dette på 96.4%. Screening med årlig CT-undersøkelser gir også økt risiko for sekundær kreft. Årlig CT-screening er derfor en metode som har store begrensninger og er kostbart. Derfor vil oppdagelse av nye biomarkører i blod/serum for tidlig diagnostikk være av svært stor betydning for prognose og overlevelse av lungekreft pasienter. Dersom dette lykkes vil det gi muligheter for å utvikle en enkel blodtest for screening av risikopersoner (tobakkeksponerte) for å avdekke tilfeller med lungekreft tidlig og derved øke muligheten for kurere dette. Dette vil føre til et paradigmeskifte i diagnostikk og behandling av lungekreftpasienter, nasjonalt såvel som globalt.

CV ved universitet

 

Medisin

Lege Kristin Bjørnstad Åberg
 

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Konstituert overlege

Avdeling
Gastromedisinsk avd.

Forventer å disputere
Sykehuset Levanger, NTNU, 2024

Tentativ tittel på avhandling
The prevalence and consequences of coeliac disease. A prospective population-based cohort study, the HUNT study.

Forskningsområde
Undersøke forekomsten av cøliaki ved blodprøvetesting av deltakerne i HUNT4.

CV ved universitet


Stipendiat Odd Eidik Elden
 

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Anestesilege

Avdeling
Medisinsk avd.

Forventer å disputere
NTNU, 2026

Tentativ tittel på avhandling
Without an ambulance - to whom do you call?

Forskningsområde
Bruk av akuttbil (community paramedicine) i grisgrendte strøk, hvordan påvirker det tidsbruk, pasientforløp og hva er kost-nytte for akuttbilen.

CV ved universitet


Stipendiat Øyvind Ervik
 

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Medisinsk avd.

Forventer å disputere
NTNU, 2026

Tentativ tittel på avhandling
Tomorrow`s ultrasound in detection of mediastinal lymph node metastases in lung cancer.

Forskningsområde
Lungekreft utredning. Utvikler og validerer nytt høyteknologisk ultralydhode til bronkoskopet. Ny teknologi vil gi bedre bilde av lymfeknuten, måle elastisitetet og gjør det mulig å bruke kontrast. Dette vil føre til raskere og mer presis undersøkelse som gjør det mulig å skille mellom normale og kreftinfiltrerte lymfeknuter ved lungekreft.

CV ved universitet


Overlege Christian Myrstad

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Medisinsk avd.

Forventer å disputere
UiO, 2025

Tentativ tittel på avhandling
Hearing impairment as a risk factor for dementia in older adults

Forskningsområde
I 2017 identifiserte «Lancet commission on dementia prevention, treatment and care» nedsatt hørsel som den viktigste modifiserbare risikofaktoren for demenssykdom med en risikoreduksjon på 9 % om den ble fjernet. Denne studien skal se på sammenhengen mellom nedsatt hørsel og risiko for demenssykdom. Studien er del av et større prosjekt i rammen av HUNT 4 og delprosjektet undersøker kognisjon og demens hos alle som er 70 år eller eldre

CV ved universitet

 

Psykiatri

 

Lege Kristin Bjørnstad Åberg

Akademisk tittel
MD

Yrkestittel
Overlege psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Forventer å disputere
NTNU, 2024

Tentativ tittel på avhandling
The differential effects of adverse childhood experiences on (inter) personal and socio-economic functioning in adult life.

Forskningsområde
Alvorlige negative barndomsopplevelse, barndomstraume.

CV ved universitet

 

 

 

PhD-stipendiat Linda Gjøra. Bilde.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Spesialergoterapeut, MPH

Avdeling
Alderspykiatrisk avd.

Forventer å disputere
2024, UiO

Tentativ tittel på avhandling
Prevalens og diagnostisering av demens i Trøndelag.

Forskningsområde
Finne forekomst av demens hos eldre og de vanligste subtypene av demens i Trøndelag. Videre kartlegge andel personer uten demensdiagnose blant de som har demens, og undersøke hvilke faktorer som er 

CV ved universitet

 

 

Lege Kristin Bjørnstad Åberg

Akademisk tittel
Cand.psychol

Yrkestittel
Psykolog

Avdeling
RKSF

Forventer å disputere
RKSF og NTNU/IPS, 2024

Tentativ tittel på avhandling
Transdiagnostic cognitive remediation therapy (CRT) for patients with eating disorders: a randomized controlled trial.

Forskningsområde
Mitt doktorgradsprosjekt har som mål å vurdere effekten av kognitiv trening (CRT) for pasienter med spiseforstyrrelser og kognitive utfordringer gjennom en randomisert kontrollert studie. I tillegg ønsker vi å kartlegge kognitiv fungering hos pasienter med spiseforstyrrelser generelt.

CV ved universitet

Sist oppdatert 22.04.2024