Om brukermedvirkning

Alle søknader om forskningsmidler fra Helse Nord-Trøndelag HF skal beskrive hvem som er brukere av forskningsresultatene fra prosjektet, og i hvilken grad bruker(e) er involvert i planlegging og eller gjennomføring av prosjektene. Brukermedvirkning vil si at brukerne har innflytelse på helsetjenesten og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene.

Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet en egen veileder for brukermedvirkning i helseforskning i vår region, som gir konkrete råd og retningslinjer for å støtte forskere og brukere. Her finnes informasjon om hvordan brukermedvirkning kan foregå, og hvordan man kan finne frem til aktuelle brukere.

Det anbefales å etablere kontakt med brukere så nært søkermiljøet som mulig, og så tidlig i prosessen som mulig. Med brukere forstår vi primært sluttbrukere av forskningsprosjektets resultater, det vil si pasienter og pårørende. Ethvert prosjekt må definere sine brukere og hvordan det kan tilrettelegges for brukermedvirkning.

Merk at det å være forsøksperson eller den det forskes på, ikke regnes som brukermedvirkning!

Er brukermedvirkning relevant for mitt prosjekt?

Kravet i utlysningene fra Helse Nord-Trøndelag er at alle prosjektsøknader skal si noe om hvem som er sluttbrukerne av prosjektets resultater, og vurdere hvorvidt brukermedvirkning er relevant for prosjektet.

Et eksempel på prosjekter hvor brukermedvirkning kan være mindre relevant er basale prosjekter som på sikt vil være klinisk relevant, men først noe frem i tid. Alle som ellers tilfredsstiller kriteriene er velkommen til å søke, selv om det ikke er relevant med brukermedvirkning. Det som kreves, er at alle skal ha reflektert over og vurdert hvorvidt det er relevant å involvere brukere, og eventuelt begrunne hvorfor det ikke er det.

Det presiseres at brukermedvirkning i søknader må ha relevans i det aktuelle prosjektet for at dette skal kunne gi uttelling i vurderingen.

Søknader som ikke beskriver brukermedvirkning, blir ikke sendt videre til vurdering.​​


Sist oppdatert 24.05.2024