Utvikling av selvfølelse hos ungdom med ADHD

Målet med studien var å utforske selvfølelse hos ungdom med ADHD over tid.

Utvikling av selvfølelse hos ungdom med ADHD
Foto: Colourbox.com

Inger Lise Rasmussen, Kristin B. Ørjasæter, Jorun Schei & Susan Young


Vi undersøkte selvfølelse hos ungdom gjennom kvalitative dybdeintervju der ungdommene fortalte sine erfaringer med å leve med ADHD siden de fikk diagnosen i barndommen. Vi brukte data fra en tidligere studie, der vi hadde undersøkt erfaringene til 8 ungdommer med å få diagnosen og det å leve med ADHD.

Historiene fra 3 av ungdommene med ADHD ble analysert og sammenfattet i tre temaer:
  • tar i bruk egen styrke til å overvinne vansker
  • finner arenaer for mestring
  • være omgitt av betydningsfulle andre
Vi fant at ungdommene i studien hadde utviklet en indre styrke, eller motstandskraft (ressilience), som er viktig da en vet at det å vokse opp med ADHD er en risikofaktor i seg selv. Vår studie reflekterer at ungdommer med ADHD kan utvikle en god selvfølelse gjennom positive endringsprosesser som opprettholdes av beskyttende faktorer. 
Disse beskyttende faktorene består av betydningsfulle andre som foreldre, venner, lærere og trenere. Samtidig som tilgang på mestringsarenaer som f.eks drive med idrett, eller det å mekke bil, er avgjørende for å fremme positiv selvfølelse fra ungdomsårene til voksen alder. 

Vi anbefaler at fagpersoner som jobber med ungdom med ADHD, fokuserer utover deres problemer og vektlegger en styrkebasert tilnærming i skolen og i hverdagen.

Kontaktperson: Inger Lise Rasmussen
Originaltittel: Rise and shine: exploring self-esteem narratives of adolescents living with a diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder


Sist oppdatert 09.05.2023