Tause stemmer. Pårørendes beretninger om egen involvering i palliativ omsorg

Formålet med denne studien var å utforske hvordan nære pårørende opplevde sin medvirkning i palliativ omsorg. Palliativ omsorg er behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Tause stemmer. Pårørendes beretninger om egen involvering i palliativ omsorg

Foto: Colourbox.com

Bodil J Landstad
Resultatene i denne studien er basert på intervju med elleve pårørende. De fleste ble intervjuet i eget hjem mens noen få ble intervjuet et annet sted. De pårørende ble oppfordret til å fortelle om sine opplevelser og erfaringer gjennom såkalte narrative intervjuer. 
Resultatene viser at de pårørendes medvirkning i palliativ omsorg ikke samsvarer med det ansvaret de har tatt i omsorgen for et familiemedlem. De pårørende blir pålagt eller tar på seg et større ansvar enn det de ønsker, og har behov for mer støtte av helsepersonell. 
Studien viste at ansatte i hjemmetjenesten har behov for utvidet kompetanse i hvordan de skal støtte og hjelpe pårørende i ulike faser av det palliative pasientforløpet. Samarbeid mellom helsepersonell og pårørende i palliativ omsorg bør bli et tema i sykepleierutdanninga.

Originaltittel: Silent voices: Family caregivers' narratives of involvement in palliative care
Publikasjon: Nursing Open, mars 2019
Kontakt: Bodil Landstad
Sist oppdatert 24.01.2023