Sykepleierstudenters erfaringer med bacheloroppgaven – en kvalitativ studie

Formålet med denne studien var å utforske sykepleierstudenters erfaringer med skriving av bacheloroppgaven.

En kvinne som har på seg hodetelefoner og sitter ved et skrivebord med en bærbar datamaskin

Foto: Colourbox.com

Guro Karlsholm, Beate André, Kjersti Grønning 

Bacheloroppgaven er en avsluttende fordypningsoppgave i sykepleiefaget, og kan betraktes som den ultimate selvregulerte læringsoppgaven for studentene. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven tilegner studentene seg kunnskap om sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, og oppgaven bygger ofte bro mellom teori og klinisk praksis. Selvregulert læring kan beskrives som en aktiv prosess hvor studentene setter seg mål for læringsarbeidet, planlegger, og reflekterer rundt egne læringsaktiviteter.  

Formålet med denne studien var å utforske sykepleierstudenters erfaringer med skriving av bacheloroppgaven. Det ble gjennomført 14 individuelle intervjuer i løpet av våren 2020. Universitetene var stengt pga. Covid- pandemi, og det var ingen fysisk tilstedeværelse på campus. All undervisning og veiledning foregikk digitalt, og studentene arbeidet stort sett alene.  

Intervjuene ble analysert i lys av teorien om selvregulert læring. Hovedfunnene viste at studentene opererte både i en individuell og sosial kontekst mens de skrev på bacheloroppgaven. De mest benyttede selvregulerte læringsstrategiene var å søke hjelp (både fra veileder og medstudenter), legge en tidsplan for arbeidet, bruk av ulike studieteknikker, og sette seg mål. Personlige evner og motivasjon, diskusjoner og tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere, innvirket på læringsprosessen. Noen studenter opplevde at deres forventinger til veiledningen ikke ble møtt.  

Aktive læringsstrategier bidrar til at studentene oppnår flere læringsutbytter for bacheloremnet, blant annet kunnskap om forskningsmetoder, kritisk vurdering av forskning og andre kilder, utvikling av kunnskapsbasert praksis, og forståelse av sykepleievitenskap. Teorien om selvregulert læring kan øke forståelsen for læringsprosessen til studentene mens de skriver bacheloroppgaven. Denne kunnskapen kan universitetene benytte for å oppmuntre studenter til å utvikle gode læringsvaner, både individuelt og i grupper. 

 

Originaltittel:   Nursing students` experience of writing a bachelor thesis- a qualitative study

Publikasjon: International Journal of Educational Research Open

Kontaktperson: Kjersti Grønning

Sist oppdatert 18.12.2023