Selvmedfølelse som en endringsmekaniske i terapi: En studie på pasienter med spiseforstyrrelse som har vært utsatt for barndomstraumer.

Pasienter med spiseforstyrrelser har en høyere forekomst av opplevde barndomstraumer enn befolkningen ellers. Denne type opplevelser kan være en risikofaktor for å utvikle spiseforstyrrelser, og har også vist seg å ha betydning for utfall etter behandling.

Trist jente

Foto: colourbox.com

Hedvig Christoffersen, Hanna Røed Skårderud, Karianne Vrabel & Siri Weider

I denne studien undersøkte vi sammenhengen mellom grad av selvmedfølelse og symptomer på henholdsvis spiseforstyrrelser og traumer hos 36 voksne pasienter med langvarige spiseforstyrrelser (gjennomsnittslengde 17.0 år), og opplevde barndomstraumer.

I løpet av 13 uker mottok 36 voksne pasienter (gjennomsnittsalder 32.6 år) medfølelsesfokusert terapi (Compassion- focused therapy for eating disorders; CFT-E) ved spiseforstyrrelsesenheten ved Modum Bad. Forskjeller i den enkelte person (innen-person effekt) og mellom personer (mellom-person effekt) ble undersøkt over tid.

Resultatene viste at pasientene, til tross for sin sammensatte problematikk og langvarige spiseforstyrrelser, opplevde en reduksjon i grad av spiseforstyrrelsessymptomer i løpet av behandlingen, men det framkom ingen bedring av selvmedfølelse. Videre fant vi mellom personer at de pasienter som ved oppstart viste mer selvmedfølelse, hadde mindre grad av spiseforstyrrelsessymptomer på alle de ukentlige målingene gjennom terapiforløpet. Omvendt framkom også at grad av spiseforstyrrelsessymptomer kunne predikere grad av selvmedfølelse. Når det gjelder effekter hos den enkelte person, så framkom det at avvik fra forventet nivå av selvmedfølelse en gitt uke, predikerte grad av bedring i traumesymptomer i påfølgende uke.

Funn fra denne studien viser at CFT-E behandling viser lovende resultater for pasienter med langvarig spiseforstyrrelser og opplevde barndomstraumer, og at høyere selvmedfølelse ser ut til å ha betydning for bedring av traumesymptomer.

Originaltittel: Self-compassion as a mechanism of change in patients with eating disorders and childhood trauma receiving CFT-E; a study of within-person processes  

Publikasjon: 2023, i Nordic Psychology

Kontakt: siri.weider@helse-nordtrondelag.no

 

 

Sist oppdatert 10.05.2024