Samfunnsparamedisiner i grisgrendte strøk

Samfunnsparamedisineren jobber i skjæringspunktet mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste både i sentrale strøk og utkantsområder.

Samfunnsparamedisiner i grisgrendte strøk
Foto: colourbox.com

Odd Eirik Elden, Oddvar Uleberg, Marianne Lysne, Hege Selnes Haugdahl

​Samfunnsparamedisiner er den norske oversettelsen av Community paramedic.
Selve begrepet er lite kjent og brukes når ambulansefagarbeidere bruker sin kunnskap utenfor klassisk akutt- og transportmedisin. Samfunnsparamedisineren jobber i skjæringspunktet mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste både i sentrale strøk og utkantsområder. 

Grovt sett kan arbeidsoppgavene deles inn i fire hovedområder:

  • Akutt- og transportmedisin
    standard ambulansetjeneste hvor samfunnsparamedisiner rykker ut ved akutt sykdom eller skade og starter helsehjelpen i påvente av at vanlig ambulanse ankommer.
  • Forebyggende pasientorientert helsearbeid
    kan være oppfølgning med avtalte hjemmebesøk hos kronisk syke eller utsatte deler av befolkningen (rus, psykiatri eller eldre innbyggere i kommunen)
  • Tverrfaglig helsearbeid
    kan være deltakelse i vaksineringsprogram, blodprøvetaking, omsorgsarbeid på kommunale institusjoner eller hjemmebesøk i følge med fastlege, hjemmesykepleier eller annet kommunalt helsepersonell
  • Utdanning/opplæring av lekfolk og helsepersonell innen akuttmedisin. 

Vi ønsket å kartlegge internasjonal kunnskap om bruken av samfunnsparamedisiner i grisgrendte strøk Er det trygt for pasientene og hva viser kost-nytte studiene? For å kunne kartlegge kunnskapen gjennomførte vi et søk etter forskningslitteratur om disse temaene.

I vårt litteratursøk gjennomgikk vi totalt 2309 forskningsartikler. Kun tre artikler handlet om kost-nytte ved bruk av samfunnsparamedisinere i grisgrendte strøk. Det var ingen studier som evaluerte pasientsikkerhet med dette helsetilbudet. Litteraturen avslørte altså kunnskapshull for helsetilbudet som gis av samfunnsparamedisinere, men kost-nytte analyser viste god helsegevinst for våre pasienter med denne helsetjenesten.


Originaltittel: 
 Community paramedicine: cost–benefit analysis and safety evaluation in paramedical emergency services in rural areas – a scoping review.

Kontakt: Odd Erik Elden




Sist oppdatert 04.08.2022