Nytt norsk spørreskjema for selvrapportert pustebesvær

Dette er et spørreskjema som kartlegger pustebesvær på bakgrunn av pasientenes egne opplevelser av pustekvalitet.

Nytt norsk spørreskjema ved pustebesvær

Bilde: Colourbox.com


Hege Selnes Haugdahl, Marlen Knutli, Hanne Sorger


Vurdering av selvrapportert dyspné (pustebesvær) er viktig i oppfølging og behandling av en rekke tilstander, men et validert norsk verktøy som kan måle flere dimensjoner av dyspné mangler.

Hensikten med denne studien var å oversette og språklig validere Multidimensional Dyspnea Profile (MDP). Dette er et spørreskjema som kartlegger pustebesvær på bakgrunn av pasientenes egne opplevelser av pustekvalitet. 

Norsk oversettelse og språklig validering ble utført etter internasjonale retningslinjer i samarbeid med rettighetshaver av MDP. Oversettelsen til norsk ble utført av to lungespesialister, lungesykepleier og intensivsykepleier. Deretter ble det gjort en tilbakeoversettelse til engelsk av en profesjonell oversetter og en tospråklig person med engelsk som morsmål. Instrumentets klarhet og forståelighet ble sikret ved strukturerte intervju av fem pasienter med dyspné.

Den norske versjonen av MDP ble godkjent og språklig validert, og inkluderer 11 målbare tema: umiddelbart ubehag av pusteopplevelsen, tilstedeværelse og intensitet av fem ulike typer dyspné og intensitet av fem typer følelsesmessig respons på dyspné.
MDP er dermed det første instrumentet på norsk som måler flere dimensjoner av dyspné, uavhengig av underliggende sykdomstilstand. MDP bør valideres i et større pasientutvalg med variasjon i diagnoser, alder, sykdomstilstand og kan ha nytteverdi i forskning og klinisk behandling.

Kontaktperson: Hege Selnes Haugdahl
Originaltittel: Norsk oversettelse av nytt, pasientrapportert flerdimensjonalt spørreskjema ved dyspné.Sist oppdatert 08.01.2021