Åse Bjørseth og Lars Wichstrøm

Med terapeuten på øret – behandling som gir hjelp til foreldre med urolige/uregulerte barn

Uregulert atferd og uro hos små barn er en stadig økende henvisningsgrunn til spesialisthelsetjenesten. Foreldreveiledning er den anbefalte behandlingsformen.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Målsettingen med undersøkelsen var å evaluere effekten av samspillsbehandlingen Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) i Norge. Uregulert atferd/uro hos små barn er en stadig økende henvisningsgrunn til spesialisthelsetjenesten, og foreldreveiledning er den anbefalte behandlingsformen. 

PCIT er en skreddersydd behandling for slike vansker, hvor veiledningen gis «direkte på øret» til foreldrene mens de leker med barnet. Undersøkelsen er blant de første på verdensbasis som er gjort av metoden i en ordinær barne-psykiatrisk avdeling, og også den første studien av denne behandlingsmetoden i Norge.  

Utvalget til undersøkelsen var barn med uregulert atferd/uro i så alvorlig grad at de ble henvist til spesialisthelsetjenesten. Barna som deltok var henvist til to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (Levanger og Orkdal). 

Til sammen deltok 81 familier med barn i alderen to til sju år. Utvalget ble tilfeldig fordelt på to grupper, som fikk ulik behandling i et randomisert kontrollert design.

Halvparten av barna ble behandlet med PCIT, mens kontrollgruppen fikk klinikkens ordinære behandling. Effekten av de ulike behandlingsformene ble målt i oppfølgings-undersøkelser 6 og 18 måneder etter oppstart av behandlingen. Foreldres samspills-ferdigheter og foreldres rapportering av symptomutvikling hos barnet var de viktigste variablene.
 
Samlet sett viste resultatene fra studien at både PCIT-gruppen og kontrollgruppen hadde effekt av behandlingen, men bedringen var klart størst i PCIT-gruppen. 

Barna som mottok PCIT viste større reduksjon i symptomer på uregulert atferd/uro enn barna som mottok ordinær behandling, i tillegg til at foreldrene i PCIT-gruppen forbedret foreldreferdighetene mest.


Kontakt: Åse Bjørseth
Publikasjon: PLOS ONE 13 Sep 2016
Originaltittel: Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) in the Treatment of Young Children’s Behavior Problems. A Randomized Controlled Study

Sist oppdatert 08.02.2018