Elisabeth Hansen, Bodil J Landstad, Kjell Terje Gundersen & Stig Vinberg

Kan man påvirke ansattes helse og psykososiale arbeidsmiljø med å styrke lederskapet?

Småskala-bedrifter har ofte begrenset økonomi og personalressurser. Samtidig mangler ledere kunnskap om hvordan ledelse kan påvirke helse og psykososialt arbeidsmiljø hos de ansatte.

Kan man påvirke ansattes helse og psykososiale arbeidsmiljø  med å styrke lederskapet?format=webp&
Foto: Colourbox.com

​Formålet med studien var å undersøke om lederbaserte arbeidsmiljøtiltak påvirker de ansattes opplevelse av helse og psykososialt arbeidsmiljø.

Ledere og ansatte i 19 bedrifter ble invitert til å fylle ut tre ulike spørreskjemaer kalt Nordic Questionnaire on Positive Organizational Psychology (N-POP), The Work Experience Measurement Scale (WEMS) og The Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS). Skjemaene ble besvart før og etter at lederbaserte arbeidsmiljøtiltak ble gjennomført. 

Tiltakene foregikk over ett år og ble gjennomført av eksterne bedriftshelsetjenester. Tiltakene besto blant annet av en analyse av arbeidsforhold og psykososialt arbeidsmiljø, kursing, nettverksarbeid, dataverktøy og lederstøtte.

Resultatene viste en positiv utvikling i ekstern jobbprestasjon hos de bedriftene som fikk tiltak. Dette gikk ut på frivillig arbeid for å gjøre ting som ikke var formelt nødvendig, å lage innovative forslag for å forbedre kvaliteten i varer og tjenester, hjelpe andre når arbeidsbelastningen var stor og hjelpe andre ansatte når de hadde vært fraværende fra jobb.

Når det gjelder intern jobbprestasjon som knyttes til kompetanse i jobbrelaterte oppgaver, kompetanse på ulike arbeidsområder og evnen til å håndtere oppgaver i forhold til ferdighet og gode resultater i den overordnede jobben, var det en positiv utvikling i både tiltaks- og kontrollgruppa.

Sykefraværet hos deltakerne i tiltaksgruppa minsket, mens det var negativ eller ubetydelig positiv utvikling for flere av de psykososiale indikatorene samt helseutfall i tiltaksgruppen.


Kontakt: Professor dr.Med Bodil Landstad
Publikasjon: International Journal of Disability Management, 2016: Vol 11, 1-14
Originaltittel:  Leader-Based Workplace Health Interventions — A Before–After Study in Norwegian and Swedish Small-Scale Enterprises

Sist oppdatert 07.02.2018