Hvorfor har kvinner som har født premature barn eller barn med lav fødselsvekt økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet?

Det er kjent at kvinner som har født premature barn eller barn med lav fødselsvekt har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet, men vi mangler kunnskap om hvorfor disse kvinnene har en økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Hvorfor har kvinner som har født premature barn eller barn med lav fødselsvekt økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i live
Foto: colourbox.com

Eirin B. Haug, Amanda R. Markovitz, Abigail Fraser, Håvard Dalen, Pål R. Romundstad, Bjørn O. Åsvold, Janet W. Rich‑Edwards & Julie Horn

Dette undersøkte vi nærmere ved å koble data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) sammen med data fra Medisinsk fødselsregister, dødsårsaksregisteret og sykehusdata fra Helse-Nord-Trøndelag. 

Studiepopulasjonen vår inkluderte totalt 23.284 kvinner, hvor 2549 hadde født et prematurt barn og 4203 hadde født et barn med lav fødselsvekt.
Analysene viste at kvinner som var i alderen 40 til 70 år, og som tidligere hadde hatt en prematur fødsel eller fått et barn med lav fødselsvekt, i gjennomsnitt hadde 25-30 prosent høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer enn kvinner som ikke hadde opplevd dette. 
Mesteparten av den forhøyede risikoen for hjerte- og karsykdom blant kvinnene som hadde født barn med lav fødselsvekt, forklares av to kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, særlig røyking og i mindre grad blodtrykk. Kvinner som har født barn med lav fødselsvekt bør derfor oppmuntres til å ta opp sin fødselshistorie ved rutinesjekk hos fastlege som kan legge opp et tilpasset kontrollopplegg.

Vanlige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking eller overvekt forklarte derimot ikke hvorfor kvinner med prematur fødsel har økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Her trenger vi mer kunnskap for å forstå sammenhengen mellom prematur fødsel og senere hjerte- og karsykdom. 

Se artikkel

Kontaktperson: julie.horn@hnt.no/julie.horn.ntnu.no​


Sist oppdatert 25.03.2022