GTT-P; et verktøy for å oppdage skader som kan forebygges

Pasienten skal gis god omsorg, og ikke utsettes for unødvendig risiko og skader forårsaket av helse- og omsorgssektoren. Allikevel opplever pasienter i somatisk og psykiatrisk behandling unødvendige skader.

GTT-P; et verktøy for å oppdage skader som kan forebygges

Bilde: Colourbox.com

Arne Okkenhaug, Jonathan Q. Tritter, Tor Åge Myklebust, Ellen T. Deilkås, Kathinka Meirik og Bodil J. Landstad

Skader kan oppdages. Global Trigger Tool (GTT) er et verktøy for å redusere pasientskader og systematisere pasientsikkerhetsarbeidet. Det har vært brukt i somatikken i flere år. Klinikk for psykisk helsevern og rus Helse Nord-Trøndelag HF var først i Norge til å ta i bruk GTT i psykiatrien, og de første til å publisere en vitenskapelig forskningsartikkel.
 
Som metode ble et tilfeldig utvalg av 240 journaler evaluert, tilsvarende tolv prosent av pasientene i undersøkelsesperioden. Utvalget var innlagte og polikliniske pasienter. 
Det ble benyttet triggere (markører eller kvalitetsindikatorer) til å sile frem journaler som dokumenterte mulige skader. 
 
En trigger kan være mangel på behandlingsplan eller mangel på kontakt med pårørende. En skade mulig å forebygge, kan være forlenget sykdomsforløp eller ulovlig frihetsberøvelse.
 
Våre resultater viser at i åtte prosent av journalene var det en eller flere skader. Halvparten av skadene kunne vært unngått om adekvate tiltak hadde vært igangsatt da pasienten var i kontakt med helsevesenet. Alvorlighetsgraden var vurdert som midlertidig funksjonsnedsettelse eller mildere. Den mest vanlige skaden var psykisk skade definert som «lidelse». Det kunne være utrygghet, redsel for trusler/vold, ubehag eller stigmatisering.
 
Sammenliknet med senere publiserte studier fant vi færre skader med mindre alvorlighetsgrad enn forventet.
Det er en klar sammenheng mellom tilstedeværelsen av triggere og sannsynligheten for skader. Vår studie har et lite utvalg, så det er behov for flere studier på området.
 
Kontaktperson: Arne Okkenhaug
Originaltittel: Mitigating risk in Norwegian psychiatric care: Identifying triggers of adverse events through Global Trigger Tool for psychiatric care   

 

 

 

Sist oppdatert 12.12.2022