Gjenvinning av mobilitet etter hoftebrudd

Hensikten med denne studien var å undersøke hva som karakteriserer eldre med hoftebrudd som ikke gjenvinner mobilitet, og å beskrive mengden fysioterapi denne gruppen mottar det første året etter bruddskaden.

Gjenvinning av mobilitet etter hoftebrudd

Foto: Colourbox.com

Mette Johansen, fysioterapeut, msc., Sykehuset Levanger

Studien ble gjennomført som en prospektiv kohortstudie. Dette er en metode som over tid følger en gruppe individer i samme situasjon, men som har forskjeller knyttet til utvalgte faktorer en ønsker å undersøke. Målet er å finne ut hvordan disse faktorene påvirker sluttresultatet.
129 hjemmeboende eldre (≥ 70 år) med hoftebrudd deltok i studien. De gjennomførte testing under sykehusoppholdet, fire måneder etter operasjon og 12 måneder etter operasjon. 
Gjenvinning av mobilitet etter 12 måneder ble klassifisert ved bruk av mobilitetsskalaen på Nottingham I-ADL Skala. Vi undersøke sammenhengen mellom å ikke gjenvinne mobilitet med fysisk funksjon, kognitiv funksjon, smerte ved gange, bekymring for fall, depresjon og antall fysioterapi-konsultasjoner. 
Gjennomsnittsalderen i utvalget var 82.8 år, og resultatene viste at 55 prosent av deltakerne ikke gjenvant mobilitet 12 måneder etter hoftebrudd. Fysisk funksjon ved fire måneder var en uavhengig prediktor for å ikke gjenvinne mobilitet. Det var stor variasjon i mengde fysioterapi deltakerne mottok (fra 1-98), med 32 konsultasjoner som median.
Vår konklusjon er at en stor andel av eldre som gjennomgår hoftebrudd ikke gjenvinner samme mobilitet som før bruddet. Fysisk funksjon ved fire måneder er viktig for gjenvinning av mobilitet, mens mengde fysioterapi ikke viste noen sammenheng med mobilitet ett år etter hoftebrudd.

Originaltittel: Gjenvinning av mobilitet etter hoftebrudd - en prospektiv kohortestudie
Sist oppdatert 24.01.2023