Forekomst av demens i Norge

Det finnes ikke tall fra Norge på hvor mange personer det er som har demens her til lands. Anslagene som har blitt brukt har basert seg på studier fra andre land og har variert fra 70 000 til 104 000 personer, hvor det høyeste anslaget er 50 prosent høyere enn det laveste. Dette vanskeliggjør planlegging av dagens tjenestetilbud til personer med demens og estimering av fremtidige behov.

Forekomst av demens i Norge
Foto: Colourbox.com
Linda Gjøra, Bjørn Heine Strand, Sverre Bergh, Tom Borza, Anne Brækhus, Knut Engedal, Aud Johannessen, Marte Kvello-Alme
For å undersøke hvor mange som har demens i Norge har vi brukt data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Alle personer over 70 år i HUNT4 (2017-2019) ble invitert til å delta i HUNT4 70+ ved oppmøte på feltstasjon, hjemmebesøk eller sykehjem. Helsepersonell undersøkte kognisjon og funksjonsnivå hos deltakerne og et team med legespesialister gikk gjennom all innsamlet informasjon for å sette forskningsbaserte demensdiagnoser på utvalget. Vekting av resultatene er brukt for å gjøre tallene representative for hele Norge.

Vi fant en forekomst av demens på 14.6 prosent, og en økning med alder der det er tilnærmet en fordobling i forekomsten for hvert femte år. Det var høyere forekomst hos kvinner og den vanligste demenstypen var Alzheimer sykdom (57 prosent). I samarbeid med studien UngDemens i Trøndelag, som har sett på forekomsten av demens hos personer under 70 år i samme nedslagsfelt som HUNT4 70+, fant vi totalt 101 118 personer med demens i Norge i 2020.
Grunnet de demografiske endringene med flere eldre er forekomsten forventet å fordoble seg i løpet av de neste tredve årene. 

Forekomsten av demens i Norge er ifølge vår studie høyere enn det som er rapportert i størsteparten av tidligere studier, og disse tallene er viktige for planlegging av demensomsorgen i dag og i fremtiden.

Originaltittel: Journal of Alzheimer´s Disease, vol. 79, no. 3, pp. 1213-1226, 2021.
Publikasjon: Current and Future Prevalence Estimates of Mild Cognitive Impairment, Dementia, and its Subtypes in a Population-based Sample of People 70 Years and Older in Norway: The HUNT Study.​
Kontakt: Linda Gjøra


Sist oppdatert 20.01.2022