Forekomst av demens hos yngre - hvor mange unge lever med sykdommen?

Forekomsten av demenssykdommer øker med økende alder. Demenssykdommer rammer imidlertid også personer i yrkesaktiv alder. Forekomsten av demenssykdom i denne aldersgruppen har tidligere ikke vært studert i Norge.

Forekomst av demens hos yngre - hvor mange unge lever med sykdommen?format=webp&
Foto: Colourbox.com
Marte Kvello-Alme (HNT), Sigrid Botne Sando, Linda R. White og Geir Bråthen (De tre sistnevnte tilhører Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU og Nevrologisk avd., St Olavs Hospital)

Demens som rammer personer i yrkesaktiv alder skaper store utfordringer for den som rammes, for ektefelle/partner, familien for øvrig, helsevesenet og samfunnet. Studien er gjennomført i Trøndelag, som har ca. 450 000 innbyggere. Forskningsgruppen har innhentet informasjon fra alle sykehus og samtlige kommuner i Trøndelag  for å få mest mulig korrekte tall. Likevel antas  resultatene  å være minimumstall, og det er grunn til å tro at forekomsten er enda høyere. Forskerne anser studien som representativ for forekomsten av demenssykdom hos yngre personer i resten av landet.

Årsakene til demensutvikling hos yngre er mer variert enn i eldre aldersgrupper, men man finner i denne studien at 80 % av tilfellene forårsakes av nevrodegenerative sykdommer (sykdommer der hjerneceller dør), og Alzheimers sykdom er også hos yngre personer den vanligste årsaken til demensutvikling. 

Personer med symptomer på demenssykdom utredes i spesialisthelsetjenesten. De aller fleste av pasientene som er inkludert i studien er grundig undersøkt på St. Olavs Hospital eller ved sykehuset i Levanger.  Tallene som presenteres er høyere enn hva som ble funnet i en studie fra England i 2003, men i tråd med en nyere studie fra Australia. 

Studien er spesielt viktig for kommunehelsetjenesten, som må ha et tilbud til pasienter som rammes av demenssykdom i ung alder som også ivaretar pårørende. Pasientgruppen er spesielt sårbar og kommunal oppfølging krever særlig kompetanse.

Originaltittel: The Prevalence and Subtypes of Young Onset Dementia in Central Norway: a Population-Based Study
Kontaktperson: Marte Kvello-Alme


Sist oppdatert 03.08.2022