Siri Weider, Marit Sæbø Indredavik, Stian Lydersen, Knut Hestad

Endret hjerneaktivitet hos pasienter med spiseforstyrrelser

Bruk av EEG viste tendenser til endret hjerneaktivitet hos pasienter med spiseforstyrrelser, sammenlignet med friske kvinner.

Kvinne forsøker å fokusere. Foto.
Foto: colourbox.com

Anorexia nervosa er en alvorlig psykisk lidelse. I tidligere studier er det sett hjerneorganiske og nevrofysiologiske endringer hos denne gruppen, men funnene er fremdeles usikre.

I denne studien ble det utført en blindet undersøkelse av kvantitativ EEG hos pasienter med anorexia nervosa, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Ved bruk av EEG registreres hjernens elektriske aktivitet (hjernebølger) gjennom elektroder plassert ulike steder på hodets overflate, og metoden kan brukes til å avdekke områder i hjernen med unormalt aktivitetsnivå. Man skiller mellom ulike nivåer av aktivitet.

Denne studien undersøkte forekomst av delta, theta, alfa og beta bølger. Disse opptrer vanligvis i henholdsvis;
dyp søvn, lettere søvn, avslappet tilstand og under konsentrasjon. Hovedvariabler var delta, theta og alfa.

Totalt 21 kvinner med anorexia nervosa og 24 friske kvinner ble rekruttert til studien og undersøkt. EEG ble registrert med 16 elektroder, med kvinnene i hviletilstand med lukkede øyne.

Resultatene viste at pasientene med anorexia nervosa hadde en tendens til økt mengde thetabølger i hjernens
fremre deler, samtidig som de hadde en lavere andel alfa- og deltabølger sammenlignet med
kontrolldeltakerne.

Det er noe usikkert hva disse funnene representerer. Muligens kan det være uttrykk for en mindre
funksjonssvikt i hjernens fremre deler, eller det kan gjenspeile økt oppmerksomhet/årvåkenhet eller annen
tilstandsendring hos pasientene med anorexia nervosa sammenlignet med friske kvinner.

Kontaktperson: Siri Weider

Publikasjon: European Eating Disorders Review, 2016

Originaltittel: Central Coherence, Visuoconstruction and Visual Memory in Patients with Eating Disorders as Measured by Different Scoring Methods of the Rey Complex Figure Test.

Sist oppdatert 26.02.2018