Siri Weider, Marit Sæbø Indredavik, Stian Lydersen, Knut Hestad

Detaljfokus hos pasienter med spiseforstyrrelser

Pasienter med spiseforstyrrelser opplever ofte kognitive vansker som kan være et hinder i dagligliv og terapi. Målet med studien var å kartlegge denne typen vansker.

Illustrasjonsfoto av tom matskål. Foto.
Foto: colourbox.com

Tidligere forskning har antydet at pasienter med spiseforstyrrelser kan ha utfordringer med å få overblikk over en situasjon, og at de kan bli opphengt i detaljer.

Målet med denne studien var å kartlegge denne typen vansker hos en gruppe pasienter med norexia nervosa (AN) og bulimia nervosa (BN) sammenlignet med en frisk kontrollgruppe. 

Pasientene med AN og BN ble rekruttert fra Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser ved Sykehuset Levanger, og ble sammenlignet med frisk kontroller med tilsvarende utdannelse.

Alle deltakere ble undersøkt med selvrapporteringsskjema og testen Rey Complex Figure Test (RCFT) som del av et større batteri av nevropsykologiske tester.

RCFT er en test som måler innlæring og hukommelse av visuelt materiale, men som også kan anvendes til å undersøke problemløsning og strategi. Testen går ut på å gjengi en kompleks figur ved flere testtidspunkt.

Resultatene viste at pasientene med AN og BN hadde større vansker med å gjengi figuren enn de friske kontrollene.

Dette gjaldt både umiddelbart og ved senere gjenhenting. Det kom også fram at pasientene, særlig de med AN, hadde et fokus på detaljene i figuren til fordel for helheten.

Undersøkelsen viser at pasienter med både AN og BN har en tendens til å oppfatte detaljer til fordel for helhet, noe som bør adresseres og tas hensyn til i terapi.

Kontaktperson: Siri Weider

Publikasjon: European Eating Disorders Review, 2016

Originaltittel: Central Coherence, Visuoconstruction and Visual Memory in Patients with Eating Disorders as Measured.

Sist oppdatert 19.02.2018