bonde

Bønders helse og livskvalitet

Helsen for bønder ble sammenlignet med helsen i andre yrker.  

En mann som ser på kyr

Natalie A. Steen, Steinar Krokstad, Magnhild Oust Torske

Målsetting  
Få en bred oversikt over helse og trivsel til yrkesaktive bønder i befolkningen.  

Metoder
Vi brukte data fra HUNT-undersøkelsen i 2017–2019 (HUNT4). Studien inkluderte 24.313 yrkesaktive deltakere i alderen 19 til 76 år, inkludert 1.188 bønder. Følgende helseforhold ble undersøkt; muskel- og skjelettplager, luftveislidelser, psykisk helse, generell helse og livstilfredshet. Helsen for bønder ble sammenlignet med helsen i andre yrker.  

Resultater
Bønder hadde en høyere forekomst av dårlig generell helse, kronisk sykdom, langvarige muskel- og skjelettplager, arbeidsrelaterte luftveisproblemer, symptomer på depresjon og psykisk belastning sammenlignet med folk i kontoryrker.  
Forekomsten av dårlig generell helse og arbeidsrelaterte luftveisproblemer var også høyere for bønder enn for fagarbeidere i manuelle yrker. Bønder rapporterte også lavere livstilfredshet enn folk i kontoryrker.  

Konklusjoner  
Disse resultatene er i tråd med annen forskning om høy forekomst av en rekke ugunstige helseforhold hos bønder. Spesielt er bønder plaget med langvarige muskel- og skjelettplager, dårlig generell helse og arbeidsrelaterte luftveisproblemer. Mer forskning er nødvendig, men det må også iverksettes tiltak som kan forbedre bønders helse. 

Originaltittel
A Cross-Sectional Study of Farmer Health and Wellbeing in Norway: The HUNT Study (2017-2019)
Publikasjon
2023. Journal of Agromedicine
Kontakt
Steinar Krokstad


Sist oppdatert 27.10.2023