Pasientkurs

Selvhevdelsesgruppe, DPS Stjørdal

Et behandlingstilbud for deg som har vansker med å være selvhevdende i relasjon til andre.

Tid og sted

Når

Gruppen har 10 samlinger hvert semester. Gruppen møtes tirsdager klokken 14:00-16:00. Nye grupper starter vanligvis i februar og august.

Arrangør

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler sende henvisning til den interne postboksen «Henvisninger og søknader DPS Stjørdal».

Det anbefales å søke så raskt som mulig da ventetiden kan bli opptil seks måneder dersom gruppen er full når søknad sendes.

Gruppelederne har førsamtaler/vurderingssamtaler med alle potensielle deltakere. Her vil vi i samarbeid med deg vurdere om selvhevdelsesgruppen er et godt tilbud for deg.

Selvhevdelse handler om å gi ærlig uttrykk for følelser, behov og ønsker. Dette innebærer blant annet å forsvare egne interesser, være åpen og direkte i samspill med andre, stå opp for seg selv og å sette grenser når det gjelder å ta vare på egen tid og krefter. Samtidig som en også respekterer at andre også har følelser, ønsker og behov. Selvhevdelse er altså en mellomting mellom passiv atferd og dominerende/ aggressiv atferd.

Målgruppen for selvhevdelsesgruppen er ikke personer med en spesiell diagnose eller symptom, men sikter seg inn på å arbeide med vansker i relasjoner til andre. Gruppen passer for deg som synes det er vanskelig å være selvhevdende, og som heller kan være selvoppofrende og passiv i relasjon til andre. Dette kan være relevant problematikk ved blant annet sosial engstelighet, unnvikelse og depresjon.


Du må være motivert for å delta. Gruppetilbudet er ikke aktuelt ved alvorlig psykoseproblematikk, pågående selvmordsproblematikk og alvorlige dissosiative symptomer. I disse tilfellene vil trolig gruppeterapien være for krevende, men det gjøres alltid individuelle vurderinger.

I gruppen oppfordres du til å dele av egne vansker relatert til selvhevdelse, og å gi hverandre tilbakemeldinger.

Fokuset i de første gruppesamlingene er å bli kjent med hverandre og bli bevisst egne strategier. I gruppesamling sitter vi i ring. Hver samling starter med en «innsjekk» hvor alle får sagt litt om sin tilstand her og nå, og hvordan en ligger an med arbeidet mot å bli mer selvhevdende. Deretter blir det presentert teori, og vi gjør praktiske oppgaver relatert til teorien.

En viktig arbeidsform er rollespill. Dette starter vi med når det er etablert et trygt klima i gruppen. Målet er ikke at du skal dele alt av dine innerste tanker og følelser, men heller øve på å bli kjent med deg selv og dine reaksjoner, mens du i samarbeid med andre øver på å bli selvhevdende i din kommunikasjon. Det er viktig at du kan si noe om hva du syns er vanskelig, at du kan utfordre deg med å rollespille situasjoner i timene og at du øver på det du har lært mellom timene. Du vil også få hjemmeoppgaver, og alle setter seg mål de vil arbeide mot i løpet av samlingene.

Gruppen har et «her og nå»-fokus, og det er derfor din nåværende tilstand som er det sentrale. Det er også viktig å ha arenaer hvor du kan øve på å bli selvhevdende. Eksempelvis hjemme med familien, med venner, i skole, arbeidssituasjon eller liknende.

Skummelt?

Gruppeterapi med rollespill og det å sitte i ring høres sikkert skummelt ut. Du er ikke alene om å tenke dette. Vi kan ikke huske å ha hatt noen gruppedeltakere som har gledet seg til dette. Til gjengjeld er de fleste veldig fornøyde når de har gjennomført gruppetilbudet.  

Vi følger en behandlingsmanual basert på selvhevdelseslitteratur og kognitiv terapi. Temaene favner bredt, men alt henger sammen med hvordan en tydelig kan uttrykke egne ønsker, behov og følelser. Temaene er blant annet:

  • Hva er selvhevdelse, og hvordan skille dette fra passiv og dominerende atferd.
  • Kroppsspråk og ulike former for tale (for eksempel vaghet).
  • «Våre rettigheter» som medmenneske.
  • Å lære å si nei og å kunne si fra flere ganger.
  • Følelser, med spesielt fokus på sinne.
  • Selvomsorg og det å gi seg selv nytelser.
  • Å gi og ta imot kritikk og ros.

Gruppen er en lukket gruppe. Det vil si at det ikke vil komme nye deltakere til gruppen etter oppstart.

Det er omtrent åtte deltakere i hver gruppe. Det vil bli brukt tid på sammensetning av gruppen for å forsøke å sikre at deltakerne kan relatere seg til hverandre.

Gruppen har 10 samlinger hvert semester. Gruppen møtes tirsdager klokken 14:00-16:00.

Nye grupper starter vanligvis i februar og august.

Gruppen ledes av spesialsykepleier Mona Kristin Vollan og spesialsykepleier Mona Moen Hognes.  

Kontakt

Ekspedisjon
74 84 90 66
Sekretær
74 84 90 81

Relevante behandlinger