Pasientkurs

Alkoholmisbruk - gruppeterapi for menn ved Sykehuset Levanger

Gruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.

Tid og sted

Når

Onsdag klokken 14:00-15:30 ved Avdeling for rus og avhengighet på Sykehuset Levanger.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

For å kunne delta i gruppen må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Avdeling for rus og avhengighet
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil i forkant inviteres til informasjons- og vurderingssamtaler for å finne ut om dette er riktig tilbud for deg.

Hvorfor en mannsgruppe?

Erfaringer tilsier at det blir større åpenhet i kjønnsdifferensierte grupper. For menn kan kjønnsdelt behandling være bra fordi selve mannsfellesskapet kan åpne for å ta opp tema som ikke ville kommet frem med kvinner til stede, for eksempel om overgrep, kjønns- og omsorgsrollen eller vold og aggresjon. Den kjønnsspesifikke behandlingen gjør det lettere å få tak i menns og kvinners forskjellige rusavhengigheter. Deres ulike fysiologiske og psykologiske rusavhengigheter (Kari Lossius, Bergensklinikkene).

Målgruppe

Gruppen er for menn med ulike utfordringer med alkohol. Målsettingen med behandlingen kan variere fra et ønske om å redusere skadelig bruk av alkohol til å oppnå totalavholdenhet.

Mennene rekrutteres hovedsakelig fra ARA poliklinikk, ARA døgnavdeling og de psykiatriske poliklinikkene. Informasjon om tilbudet vil også gå til rustjenesten i kommunene, NAV, familievernkontoret og BUP.

Deltakelse i gruppeterapi forutsetter at du er i stand til å møte regelmessig, forplikte deg og forholde deg til gruppens rammer/grupperegler (les mer om gruppereglene i brosjyren som du finner lenger ned på siden).

Målsetting

Målet med gruppen er at du sammen med de andre gruppedeltakerne og gruppeterapeuten arbeider for å forebygge tilbakefall til rusepisoder, utveksler og lærer av egne og andres erfaringer. Gruppeterapi gjør det også mulig å jobbe direkte med relasjoner til de andre i gruppen. Gruppen blir en treningsarena for å utvikle relasjonsferdigheter, bedre selvbilde og meningsfylte roller, og dermed forebygge utvikling av rusproblemer.

Gjennomføring

Gruppen har en psykodynamisk tilnærming, bestående av åpen samtale, man sitter i ring uten bord, og det er opp til gruppemedlemmene å bringe inn aktuelle tema.

Gruppen møtes ukentlig og forholder seg til gitte grupperegler. Dette er en slow-open-gruppe, som innebærer at når noen slutter, kommer nye menn inn i gruppen.

Terapeutenes rolle er å hjelpe medlemmene til å holde fokus på sentrale tema. Temaene ses også i lys av de enkeltes historie, som tidligere hensiktsmessige beskyttelsesmekanismer med mål om å utvikle nye som er mer hensiktsmessige i nåværende liv.

Terapeutene har ansvar for rammene for gruppen ved å fokusere på disse, som for eksempel ved utfordring av rammer og rammebrudd. Hensikten er å bidra til å skape en trygg atmosfære, klima for utforskning, undring og refleksjoner over de ulike problem-stillingene hos den enkelte og gruppen som helhet.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger