Blåbær.Foto.

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Om RKSF

RKSF har en tverrfaglig personalgruppe med miljøterapeuter og behandlere. Innlagte pasienter får et tverrfaglig behandlerteam som ukentlig følger opp individuelle målsettinger, tiltak og evalueringer.

RKSF er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og tilbyr behandling til voksne som allerede har forsøkt behandling i primærhelsetjenesten, i distriktpsykiatriske sentra (DPS) eller ved lokalsykehus. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungen psykisk helsevern (TPH).

Vi består av poliklinikk, døgnbehandlingsseksjon for voksne, og en kompetanseenhet hvor responsteam, forskning og fagutvikling er tilknyttet. Døgnseksjon har 12 døgnplasser, og i tillegg disponerer vi en treningsleiligheter som kan bidra til å lette overgangen fra innleggelse til utskrivelse. Hos oss vil du møte sykepleiere, miljøterapeuter, leger, psykologer, fysioterapeuter, forskere, kjøkkenassistenter og merkantilt ansatte.   

RKSF har følgende overordnede ansvarsområder:
  • Klinisk behandling
  • Utdanning  og kompetanseheving
  • Forskning og metodeutvikling

Hvert av disse tre områdene er grunnleggende målsettinger for virksomheten vår. Gjennom disse ansvarsområdet legges det vekt på et tverrfaglig forankret tilbud til pasienter og pårørende. I tillegg ønsker vi et utstrakt samarbeid med våre samarbeidspartnere og lokale behandlingsinstanser i helseregionen.

I hovedsak er behandlingen frivillig og basert på tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere ved RKSF. For noen pasienter kan det være aktuelt med behandling på tvang.

Vi tilbyr både døgnbehandling og poliklinisk dagtilbud.

Døgntilbudet vil bestå av flere tilbud, slik som

  • standardisert faseinndelt behandling
  • sekvensiell behandling (periodevise innleggelser og hjemmeperioder)
  • ulike former for individuell tilrettelegging for gravide, mødre, pasienter med samtidig ruslidelse eller traumelidelse
  • tvungent psykisk helsevern

Les mer om spiseforstyrrelser hos voksne

Sist oppdatert 07.05.2024