Kliniske nettverk

Kliniske nettverk skal gjøre det lettere for behandlingsapparatet å kommunisere, samarbeide og behandle pasienter på tvers av helseforetak og/eller regioner. Nettverkene bidrar aktivt med kunnskapsformidling og kompetanseheving gjennom å arrangere kurs, temadager og konferanser.

Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS) ble opprettet i 2003 etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet. NKNS representeres av sentrale fagpersoner fra BUP, voksenpsykiatrien og somatiske avdelinger, representanter fra interesseorganisasjonene IKS og ROS, samt en representant fra SHdir.

Nettverkets målsetting er å arbeide for god kommunikasjon på tvers av regionene, fremme erfaringsutveksling og å dele kunnskap for å få til et godt behandlingstilbud for pasienter med spiseforstyrrelser. I regi av NKNS arrangeres tverrfaglige nettverksmøter, konferanser og fagseminarer.

Sykehuset Levanger ved RKSF har ansvaret for høyspesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Midt-Norge. Dette skal imidlertid ikke svekke tilbudet til pasientgruppen andre steder i regionen.

RKSF har etablert et Regionalt klinisk nettverk (RKNS), som har til hensikt å sikre forankring i alle deler av regionen og muliggjøre kontakt og samarbeid på tvers.

Målet med regionalt nettverk:
  • ​Arbeide for å bedre kommunikasjon innad i regionen, ha en samarbeidsarena
  • Arrangere treffpunkt for erfaringsutveksling
  • Kunnskapsformidling og kompetanseheving
  • Tilby hospitering og/eller veiledning ved behov​

I 2012 ble det dannet et undernettverk for fysioterapeuter under NKNS. Kroppsbildeforstyrrelser og fysisk aktivitet / trening er sentrale symptomområder for pasienter med spiseforstyrrelser, og naturlige fordypningsområder for fysioterapeuter.

Fysioterapeuter har helt fra oppstarten av spesialenhetene vært med i tverrfaglige behandingsteam. Målet med undernettverket er å styrke og utvikle fagområdet "fysioterapeuter og spiseforstyrrelser" til det beste for pasientene, og å bidra med kunnskap i de tverrfaglige behandlingsteamene.

Nettverket arrangerer to fagmøter i året. Møtene i fysioterapinettverket er viktig for å dele kunnskap og å utveksle erfaringer.

Leder for fysionettverket

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og forsker Marit Danielsen
E-post: Marit.Danielsen@hnt.no

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Sykehuset Levanger

Sist oppdatert 22.04.2024