Inngangsparti Sykehuset Levanger. Foto.

Rehabiliteringsavdelingen

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med sammensatte funksjonsproblemer, som trenger bistand fra flere faggrupper for å oppnå optimalt funksjonsnivå.

Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering jobber kunnskapsbasert med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål. 

Pasienter som står i fare for å få begrensninger i funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, livskvalitet, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Vi vil bli gjenkjent på faglig trygghet, tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid internt, eksternt og med pårørende. Åpenhet og trivsel.

Avdelingen har en sengepost for fysikalsk medisin og rehabilitering som tar imot pasienter med betydelig funksjonstap uavhengig av diagnose, som har behov for bred tverrfaglig tilnærming og medisinsk oppfølging.

Sengeposten tar imot kun planlagte (elektive) innleggelser. Det er inntaksmøte 2 ganger pr. uke, mens interne søknader blir vurdert fortløpende.

Vi tilbyr flg. typer opphold:

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering

Rehabilitering etter ny oppstått sykdom eller skade.

Vurderingsopphold

Veiledning og tverrfaglig vurdering av funksjon og sannsynlighet for at pasienten kan nyttiggjøre seg tverrfaglig spesialisert rehabilitering.

Kontrollopphold

Oppfølging av tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsopphold.

Treningsopphold

Ved behov for intensiv trening utover det som kan forventes av kommunehelsetjenesten.

Alle pasienter tildeles et tverrfaglig team. Det utarbeides individuelle ukeplaner og vi har jevnlige tverrfaglige møter med evaluering av tiltak og pasientens mål.

Systematisert tverrfaglig kartlegging av funksjon(FIM) og pasientens opplevde helse (EQ5D) ved innkomst og utreise.

Avdelingen ligger i Sykehuset Levanger. Sengeposten har 13 senger.

Flere faggrupper arbeider sammen i team med den enkelte pasient. De tverrfaglige teamene settes sammen ut fra behov, og kan inneholde følgende yrkesgrupper: lege, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, nevropsykolog, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.

I tillegg har vi fritidskontakt som tilrettelegger for aktiviteter både i sengeposten og ute med fokus på mestring og glede.

Samarbeid med pårørende og det lokale nettverk der hvor det er ønskelig og nødvendig.


Kontakt

Telefon

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag
Rehabiliteringsavdelingen
Postboks 333
7601 Levanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Andre etasje i hovedbygget.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger