Ungdom i barnevernsinstitusjoner er ikke generelt svake kognitivt, men sliter likevel på skolen

Ungdom i barnevernets omsorg har vanskeligere for å fullføre utdanning og få et yrke som voksen. Hvorfor er det slik?

Ungdom i barnevernsinstitusjoner er ikke generelt svake kognitivt, men sliter likevel på skolen
Foto: Colourbox.com

​Tormod Rimehaug,  Anne Mari Undheim og Jo Magne Ingul

Det er svært mange av disse ungdommene som har spesialundervisning eller tilpasset opplæring. Underyting var også vanlig blant ungdommene, som vil si svakere resultater enn forventet ut ifra deres generelle intelligens. Mange hadde også allerede avbrutt skolegangen.

Vi vet at denne gruppen ungdommer har mye høyere forekomst av psykiske problemer enn annen ungdom. I følge en norsk undersøkelse av 400 ungdommer i barnevernsinstitusjon hadde tre fjerdedel psykiske vansker. Hos mange av dem var dette uoppdaget. Men har de mer lærevansker, eller kan andre problemer og kjennetegn for denne ungdomsgruppen forklare vanskene med skole og utdanning? En undersøkelse av andre opplysninger fra de 400 som deltok i studien kunne bidra til å gi svaret på dette. 

Opplysningene viste at de ikke hadde forhøyet forekomst av utviklingshemming, dysleksi eller spesifikke språkvansker. Svakere verbal intelligens enn praktisk intelligens var derimot mer utbredt. Vi fant også tegn til at flere enn ventet hadde spesifikke matematikk-vansker eller uoppdaget ADHD. 

En mulig forklaring som må undersøkes nærmere er om omfattende omsorgssvikt i oppveksten går særlig sterkt ut over språkferdigheter og tallforståelse på grunn av understimulering, mens praktiske ferdigheter utvikles bedre. Spriket mellom verbal og praktisk intelligens kan ikke forklares av dårlige generelle evner eller dysleksi, og heller ikke av ungdommenes psykiske helse. 

Nettopp ferdigheter med tall og språk har store konsekvenser for læring og skoleprestasjoner. Resultatene fra vår undersøkelse tyder på at spriket mellom verbal og praktisk intelligens også henger sammen med sosiale vansker med jevnaldrende.  

Uoppdaget ADHD og dyskalkuli kan også forklare hvorfor avbrutt skolegang er svært vanlig blant barneverns-ungdom, på tross av bedret omsorgssituasjon.

Kontaktperson: Tormod.Rimehaug@ntnu.no
Originaltittel: Learning problems among adolescents in RYC.

Publikasjon: Residential Treatment for Children & Youth, Volume 35, 2018 - Issue 1, pp.24-26

Sist oppdatert 16.12.2022