''Trygge Kropper Trygge Barn'' Forebygging av usunn vekt, spiseforstyrret atferd og kroppsmisnøye hos barn.

Fedme og spiseforstyrrelser hos barn øker og gir negative helseeffekter. Tidlig forebygging er avgjørende siden det er kostbart og lite effektivt med tiltak etter at problemer med mat, kropp og vekt har oppstått.

''Trygge Kropper Trygge Barn''
Foto: Colourbox.com

Charlotte  Fiskum; Åshild  Riiber; Trine Tetlie  Eik-Nes

I Norge har forebygging av barnefedme i stor grad dreid seg om vekt og har vært uten ønsket virkning. ''Trygge Kropper Trygge Barn'' er et universelt forebyggingsprogram som tar sikte på å forebygge usunn vekt, spiseforstyrret atferd og kroppsmisnøye hos barn mellom 2-6 år. 

Tre grupper med 16 foreldre og tre grupper med 11 fagpersoner ble intervjuet om sunt kosthold, aktivitet og kroppsbilde. I intervjuene ble det lagt vekt på nyttige tilnærminger for foreldre og hvilke hindringer som står i veien.

Gruppene beskrev foreldrenes stress i forbindelse med høye forventninger, motstridende informasjon og sammenligning blant foreldre når det gjaldt mat, kropp og vekt. En sunn livsstil ble beskrevet som lite fleksibel, noe som resulterte i ''alt-eller-ingenting''-tenkning. Foreldre uttrykte bekymring for å si eller gjøre noe feil når de regulerte barns matinntak og når de ble møtt med kommentarer om barnas utseende.
I intervjuene kom det også fram bekymring rundt ''barn som ikke spiste nok''. En økning i foreldre som brukte mat for å regulere barns følelser ble beskrevet av fagpersoner. Å ha et barn med overvekt var knyttet til skam og en følelse av å ha mislyktes som foreldre. Tradisjonelle tiltak knyttet til overvekt så ut til å øke stress og skam, noe som vanskeliggjør ytterligere oppfølging av familier. Som et alternativ uttrykte foreldre og fagpersoner et ønske om tiltak med informasjon rundt «godt nok» foreldreskap i forbindelse med mat, kropp og vekt.

Konklusjon
Tiltak som kan normalisere foreldres bekymringer på en ikke-moraliserende måte kan redusere stress og skam knyttet til mat, kropp og vekt''. "Trygge Kropper Trygge Barn'' adresserer alle de største  bekymringene som er reist i denne studien og gir foreldre kunnskapsbasert informasjon de kan bruke i hverdagen.

Originaltittel
Prevention of Unhealthy Weight, Disordered Eating, and Poor Body Image in Children. Perspectives From Norwegian Parents and Healthcare Professionals
Sist oppdatert 24.05.2022