Forskningsdeltakelse ga gratistur til London

Gjennom deltakelse i studien IDART ble fem personer fra 34 sykehus trukket ut til en gratis tur til London Trauma Conference. Traumekoordinator Sturla Røiseng og sykepleier Brita Gundersen er blant dem som kan pakke kofferten.

Publisert 24.10.2019
Sist oppdatert 24.09.2021
London Sturla Røiseng_red.jpg

Sturla Røiseng kan sammen med Brita Gundersen pakke kofferten for London-reise i desember. Her er Røiseng sammen med bioingeniør Tone Hovelsen, som sammen med dyktige kolleger har vært en sentral aktør i IDART-studien. Foto: HNT

IDART er en nasjonal studie på sammenhengen mellom rus og ulykker. Formålet er å redusere antall ulykker via mer målrettede, ulykkesforebyggende tiltak.

Siden oppstart av studieperioden har 34 sykehus blitt med i IDART-studien. Det har resultert i innsamlet data fra nærmere 2000 innleggelser.

Studien har som mål å samle blodprøver fra alle pasienter som innlegges med mistenkt alvorlig skade, og som tas imot med traumeteam i norske sykehus.

Blodprøvene vil være restblod fra blodprøver som rutinemessig tas ved traumemottak, og disse vil analyseres for alkohol, illegale rusmidler og utvalgte legemidler.

Resultat fra analyser vil sammenstilles med øvrig informasjon som rutinemessig samles i Nasjonalt Traumeregister (NTR).

Dette inkluderer demografisk informasjon, fysiologiske og anatomiske følger av skade (alvorlighet), samt informasjon rundt skademekanikk og omstendigheter rundt ulykker.

Man ønsker med dette å kunne identifisere høyrisikogrupper for skader og ulykker.

De foreløpige resultatene indikerer at rundt 40 prosent av pasientene som mottas med traumeteam er påvirket av enten alkohol, illegale rusmidler eller ytelseshemmende legemidler.

Dette er informasjon som ikke tidligere har vært dokumentert blant norske traumepasienter, og vil være viktig når det i årene fremover skal planlegges og utføres tiltak for å redusere antallet ulykker, både i trafikken og i samfunnet forøvrig.

Som en takk for deltakelsen ble det trukket ut fem deltakere fra de 34 sykehusene.

Disse fem får en gratis tur til London Trauma Conference, som avholdes i desember. Konferansen er blant de største og mest anerkjente traumekonferansene i Europa.

Blant de heldige fem var det hele to representanter fra Helse Nord-Trøndelag. Dette var traumekoordinator Sturla Røiseng og sykepleier Brita Gundersen.

De kan dermed pakke kofferten, og får både reise, overnatting og konferansedeltakelse dekket.

Les også:

Millionstøtte til forskning på legers helse

Forskning på PVK bærer trønderske frukter

Flertallet angrer ikke på fedmeoperasjon