Psykososiale risikofaktorer ved bipolar lidelse

I denne studien vil vi utnytte de lokale fordelene i Midt-Norge for å gjøre en unik studie av psykososiale risikofaktorer ved bipolar lidelse og interaksjonen mellom slike miljømessige risikofaktorer og genetisk sårbarhet.

Flere studier peker på at både arv og miljøfaktorer kan bidra til utvikling og forløp av psykiske lidelser. Mye tyder på at psykososiale forhold i ungdomsår (rus, røyking, psykososialt stress, døgnrytmeforstyrrelse, mobbing, osv.) kan bidra til økt risiko for bipolar lidelse, men kunnskapen er fremdeles usikker. Videre er det uklart om det finnes spesifikke faktorer som er assosiert med senere kliniske kjennetegn, slik som villet egenskade, suicidforsøk og suicid ved bipolar lidelse.   

Kliniske data fra det sykehusbaserte bipolarregisteret i Nord-Trøndelag og fra pasienter registrert med bipolar diagnose i Helse Nord-Trøndelags pasientadministrative system vil bli kombinert med data om premorbide risikofaktorer og risikogener kartlagt i Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT). På den måten vil vi søke å skaffe mer kunnskap om risikofaktorers betydning for utvikling og forløp av lidelsen ved bipolar lidelse. Dette kan gi oss ny kunnskap som kan bli til stor klinisk nytte. Kjennskap til risikofaktorer kan bidra til bedre forebyggelse, bedre og tidligere diagnostikk og behandling.
Sist oppdatert 27.01.2023