Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Rehabilitering

Målsettingen for avdelingen er å medvirke til at brukerne lettere kan mestre sin hverdag og sine liv. Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med sammensatte funksjonsproblemer som trenger bistand fra flere faggrupper for å oppnå optimalt funksjonsnivå. Tilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse og brukermedvirkning.
Vi samarbeider nært med andre avdlinger i sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

Rehabilitering

Hvem kan få plass?
Inntakskriterier for Rehabiliteringsavdelingen

Kapasitet
Avdelingen har 15 senger fordelt på 9 rom.

Arbeidsmetode
Det etableres tverrfaglig team rundt hver inneliggende bruker. I tillegg utpekes en fast kontaktperson for hver bruker. Rehabiliteringen planlegges sammen med bruker og vi har et vidt spekter av rehabiliteringsaktiviteter som tilpasses den enkeltes behov.

Kompetanse
Yrkesgruppene i avdelingen er leger, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sosionom, logoped, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøassistenter, sekretærer og fritidsleder. De fleste ansatte har tilleggskompetanse innenfor ulike fagområder utover grunnutdanningen. Avdelingen arbeider etter prinsippene i International Classification of Functioning (ICF), disability and health.

Pårørende
I rehabiliteringsprosessen er forholdet til pårørende av stor betydning. Vi samarbeider derfor med pårørende. Pårørende gis tilbud om egne samtaler og får tilbud om å delta på alle møter. All kontakt med pårørende skjer i forståelse og etter samtykke fra bruker.

Dokumentasjon
Rehabiliteringsavdelingen bruker felles elektronisk dokumentasjon basert på ICF.
Det utarbeides rehabiliteringsplan i samarbeid med bruker ved innleggelse. Planen skal samtidig være en dokumentasjon av de vurderinger som gjøres, de mål som bestemmes og de tiltak som iverksettes.
Rehabiliteringsplanen er i utgangspunktet et internt dokument.
Tverrfaglig rapport er en samlet vurdering/beskrivelse av hva som er gjort og oppnådd under oppholdet i avdelingen. Rapporten skal følge bruker ved utskriving.
Epikrise/rapport fra lege i avdelingen sendes innen sju dager.

Samarbeid med andre
Rehabiliteringsavdelingen ønsker å være en god samarbeidspartner med andre instanser som våre brukere har behov for. Vi samarbeider med kommuner, andre sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentral, NAV, arbeidsgivere, brukerorganisasjoner med flere.

Oppfølging etter utskriving
Gruppeopplæring for slagrammede kan være aktuelt for mange av brukerne noen måneder etter utskriving. Kontakt Medisin D v/avdelingssykepleier på telefon
74 09 88 42 for mer informasjon.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 27.01.2010 13:12 Oppdatert: 29.10.2012 13:21

Berit Røflo Indgul

Sabina Tünte
Overlege

Kristin Eggen
Avdelingssykepleier